Ingeniørens Klimaråd: Syv anbefalinger om CO2-reduktioner

5. september 2008

For at sige det lige ud, er det rent ud sagt pinligt, at vi i Danmark som vært for klimaforhandlingerne om Kyoto-aftalens afløser endnu ikke har formået at få iværksat en reduktion af vores CO2-udledninger. Frem mod år 2000 var der ellers en faldende tendens som del af en systematisk indarbejdning af vedvarende energikilder, men kombinationen af eskalerende forbrug i højkonjunkturtider og en VK-regering, som med lomborgsk arrogance over for klimaproblematikken satte den danske udvikling på energiområdet på stand by, har medført, at de danske CO2-udledninger i de seneste år har været stigende. Vi udleder således stadig som i 1990 omkring 50 mio. ton CO2 pr. år – eller omkring 10 gange mere pr. person end vi burde. Og hvis man indregnede flytrafik, skibsfart og udflagning af CO2-tung produktion til lande som Kina, som alle tre er vokset kraftigt de senere år, ville regnestykket se endnu mindre flatterende ud.

Det er derfor befriende at læse syv anbefalinger fra Ingeniørens Klimaråd, som viser, hvordan vi på blot et år kan klippe 3,5 mio. ton CO2 af de danske udledninger. De syv initiativer vil i de kommende 10 år have en sænkende effekt på 1,1 mio. ton pr. år, så vi over 10 år ville nå ned på omkring 35 mio. ton CO2 pr. år, eller en besparelse på 30% i forhold til i dag. Det ville vi godt kunne være bekendt – det er omlægningskadencer i den kaliber verden har brug for – og det ville ved sideløbende at inddrage andre sektorer være muligt inden for de samme ti år at nå endnu længere ned.

De syv anbefalinger bliver i Klimarådets anbefalinger opsummeret i 7 konkrete punkter:

Der gennemføres store CO2-reduktioner i den offentlige bygningsmasse ved øget energibesparende renovering, omstilling til mindre CO2-udledende forsyning samt kampagner for lån til energibesparelser samt energitjek.

Der etableres en Varmesparefond analogt til Elsparefonden. Fonden skal have til opgave gennem en bred vifte af virkemidler at fremme varmebesparelser, primært i den private boligmasse men også i den offentlige boligmasse og i industrien.

Der skal gennemføres varmeplanlægning i kommunerne og stilles krav om konvertering til fjernvarme i tæt bebyggelse nær eksisterende fjernvarmenet.

Afgiften på overskudsvarme udnyttet til rumvarme i industrien afskaffes, og der gøres en særlig indsats for industrien i elsparefonden og den foreslåede varmefond.

Der indføres krav om bioforgasning for større husdyrhold, samt gives tilskud til omlægning af lavbundslandbrugsområder til energiafgrøder og mere kulstofbindende plantetyper.

På transportområdet omlægges registreringsafgiften, så den i højere grad reflekterer energiforbruget og udledningen af klimagasser, og der gives tilskud til acceleration af udviklingen af 2. generations bioethanol og biodieselproduktion.

Der gennemføres teknologioverførsel med henblik på CO2-reduktion i udviklingslande med høj vækst (CDM-projekter).¹

Denne video giver et 3 min. rids af Scientariets Klimaråds forslag til på blot 10 år at reducere de danske CO2-udledninger med 30%.

I forslaget har de otte eksperter, som tilsammen repræsenterer det ypperste af dansk ekspertise, lagt vægt på tiltag, som ikke kræver teknologiske nyudviklinger, men kan iværksættes her og nu. Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse står derfor helt centralt (se video nedenfor).

Gennemførelsen forudsætter en bevilling på 1 mia. kr. for 2009 og 350 mio. kr. i de kommende år. Man kunne til en begyndelse kanalisere de enorme merindtægter fra Nordsøolien som følge af de stigende oliepriser over i en projektramme som denne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hanne Christensen et al.: Anbefalinger vedr. dansk indsats for CO2-reduktioner, Scientariets Klimaråd, Ingeniøren 04.09.2008 (pdf).¹

Sanne Wittrup: Ingeniørens Klimaråd: Sådan skruer vi ned for CO2-udslippet, Ingeniøren 04.09.2008.

Sanne Wittrup: Ingeniørens eksperter: Luk for naturgassen i byerne, Ingeniøren 04.09.2008.

Share