Indlæg tagged med Trafikværkstedet

Københavns Kommunes fodgængerstrategi

27. marts 2011

Nedenstående tekst er indleveret som bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Køvenhavns Kommunes fodgængerstrategi. Høringen havde frist for aflevering i dag, 27. marts.

Efter flere tilløb har Københavns Kommune (KK) sendt en fodgængerstrategi i høring. Den må hilses varmt velkommen – det er uomgængeligt vigtigt, at en by af Københavns størrelse har en fodgængerstrategi. Gang er sundt, gang er kontemplativt, gang giver et tempo, hvor man hører fuglene synge, ser vintergækkerne springe ud og ikke mindst ser hinanden som mennesker – og der opstår sjældent blandt gående den form for aggressioner, som den hjulede trafik formår. Sammen med cyklismen og den kollektive trafik er gangen fundamentet i en bæredygtig trafikstruktur. Men alt for ofte har vi tendens til slet ikke at betragte det at bevæge sig til fods som trafik.

I dag får fodgængerne ofte restarealerne og sendes på mærkelige omveje og forhindringsløb for at “optimere trafikken”. Mange steder er fodgængerarealerne helt utilstrækkelige, og de betragtes af andre trafikanter som frit tilgængelige for vareaflæsning, korttidsparkering, cykelparkering, café-serveringer og varesalg, så der er brug for i langt højere grad end i dag at tænke i at optimere fodgænger-flowet og opprioritere fodgængerkomforten, hvis vi skal kunne afvikle trafikken i det centrale København optimalt.

Fodgængerstrategien ser i sin nuværende form på en række forskellige fodgængersituationer, og hvordan de hver især kan gøres bedre. Men den sætter ikke gangen og fodgængeren i relation til resten af byen, og den giver ikke fodgængerne den prioritering og plads i den samlede disponering af byrummet, som er nødvendig, hvis det skal blive en del af aflastningen af det trafikale pres på det centrale København.

København er i dag kendt som en by, hvor mange tager cyklen, og som del af klimaplanen er der planer om at få endnu flere til at tage cyklen. Men hvis man sammenligner København med byer som Berlin og Helsinki, så er der langt flere københavnere, som hver dag tager deres egen bil på arbejde. Her må den kollektive trafik styrkes, og for at gøre den til et attraktivt valg, må man samtidig sikre sig, at det centrale København fungerer optimalt som fodgængerzone. Det vil mindske oplevelsen af afstand mellem station og destination – og gøre de få minutters frisk luft attraktive.

Læs mere »

Share

En halvering af transportarbejdet i 2030

21. december 2010

Trafikværkstedet er græsrodsorganisationernes forum for udformning af en trafikal infrastrukturplan og en trafikpolitik for Sjælland baseret på bæredygtighedsprincipper.
Siden januar 2010 har Trafikværkstedet løbende været samlet ved Miljøpunkt-Indre By-Christianshavn for at søge at indkredse et trafikscanario for 2030 Sjællandsområdet med markant mindre trafik og klimabelastning end i dag.

I udgangspunktet blev der opstillet seks rammebetingelser for arbejdsprocessen:

1. Samfundet skal være fossilfrit
2. Efterspørgslen efter motoriseret transport skal reduceres markant
3. Den kollektive trafik og cykeltrafik skal opprioriteres på biltrafikkens bekostning
4. Den tunge trafik i byerne skal reduceres og omlægges
5. Storbyens trængselsproblemer skal reduceres uden en langsgående havnetunnel
6. Byernes forgrønnelse skal fremmes

Som delresultat har Trafikværkstedet udarbejdet et bidrag til Indre By Lokaludvalgs bydelsplan, som ser på, hvordan en sådan ganske radikal reorganisering af trafikstrømmene i det centrale København kunne udfolde sig. Se Trafikværkstedets vision for det centrale København.

Trafikværkstedet er åbent for nye medlemmer og opfordrer græsrodsorganisationer på Sjælland at slutte op om projektet.

Se mere om Trafikværkstedet og dets målsætning under Introduktion til Trafikværkstedet.

Se mødekalender 2011 for Trafikværkstedets løbende aktiviteter.

For yderligere information, kontakt:

Jens Hvass, tlf.: 42 31 70 30
Kjeld A. Larsen, tlf.: 38 30 66 19
Lars Barfred: tlf.: 30 48 44 44
Lasse Schelde, tlf.: 82 32 58 10 /40 12 34 16

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share