Indlæg tagged med Agenda 21

Refleksioner over Københavns Agenda 21-plan

31. august 2012

Hvert fjerde år bliver Københavns Kommunes (KK) Agenda 21-plan fornyet, og her hen over sommeren har den kommende Agenda 21-plan for 2012-15 er lagt ud til høring.¹

Med Agenda 21 og Rio+20-konferencen i frisk erindring synes ambitionerne og virkemidlerne i den foreliggende Agenda 21-plan set i forhold til udfordringens monumentale karakter og omfang at være lidt famlende, og mere grundlæggende at savne det store samlede perspektiv for bæredygtig omstilling, som Agenda 21 lægger op til.

I løbet af juli blev jeg indstillet på at lave et høringssvar og har løbende reflekteret over Agenda 21s rolle i byens udviklings- og omstillingsproces. Men efterhånden som deadline for aflevering nærmede sig, bevægede teksten sig gradvist så langt fra at være et høringssvar, at det ikke gav me­ning at færdiggøre og aflevere som høringssvar. Nu lægger jeg det i stedet ud i en fore­løbig form, hvor lange passager stadig kun er stikord. jeg hører meget gerne synspunkter på det foreliggende og håber på et tidspunkt at kunne vende tilbage med en mere afklaret udgave, se:

København som bæredygtigt ligevægtssamfund – refleksioner omkring Københavns Agenda 21-plan, foreløbig udgave pr. 31.08.2012 (pdf).

Ved deadline i går var der indløbet 18 høringssvar, se link nedenfor², så kun et mindretal af byens lokaludvalg og miljøpunkter har vurderet det meningsfuldt at forholde sig til den. Det viser med stor tydelighed, hvor lille en rolle Agenda 21 og det overordnede miljøperspektiv har i afklaringen af byens udvikling.

Et af de 18 bidrag (fra Lars Barfred) påpeger ligefrem det meningsløse i at lave sådanne store planer, når de alligevel ikke bliver fulgt. Og et andet (fra Rådet for Bæredygtig Trafik) erklærer sig enig heri.

Men siden 2004 har det været lovpligtigt for kommunerne at lave disse firårige Agenda 21-planer for at sikre integritet og sammenhængskraft i kommunernes bæredygtige udvikling. Så der var alt mulig grund til at stille sig spørgsmålet, hvad er det vi skal og vil med Københavns Agenda 21-planer?

Måske et større studiekredsarbejde i god tid inden næste gang? Måske et systematisk arbejde med scenariet, et fælles scenario for ikke bare den by vi ønsker – men for den by og de livsrum vi ønsker inden for de klima- og bæredygtigheds-mæssige rammer, som findes.

Det er her, Agenda 21 har sin styrke, sin berettigelse og sin nødvendighed.

For lige nu forbruger vi, som havde vi fire-fem kloder til rådighed og er hastigt i gang med at forøde kommende generationers livsgrundlag. Hvordan ser vores ønskeby ud, hvis vi skulle skabe en byvision på baggrund af, hvad Mathis Wackernagel kaldte One Planet Budgeting?

Det er præcist udviklingen af denne bæredygtige by, en Agenda 21-plan skulle sikre.

Se tidligere blog-indlæg: One Planet Budgeting: Making sustainability real with the ecological footprint.

Se rækken af blog-indlæg om Rio+20.

Agenda 21-plan ´Grøn hverdag og Livskvalitet´ 2012-2015, kk.dk.¹

Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21-plan for 2012-2015, Københavns Kommune juni 2012 (pdf).¹

Høring: Grøn hverdag og livskvalitet, kk.dk.²

 

Share

Rio+20 – “too little too late”

14. juni 2012

Officielt løber Rio+20, FNs konference om bæredygtig udvikling, blot over tre dage, 20.-22. juni. Men dette er kun den afsluttende del af hovedforhandlingerne, hvor statslederne kommer til for – om alt går som planlagt – at være med til at forhandle de sidste knaster på plads. Men RIo+20 omfatter en lang række parallelle events og aktiviteter: udstillinger, dialogmøder, børne- og ungdomskonferencer, forhandlinger om særlige temaer osv., og i alt regner man med at omkring 50.000 mennesker deltager i Rio+20.

På baggrund af de mange forhalinger og den megen uenighed omkring hovedforhandlingerne har der været en udtalt bekymring, om man overhovedet ville nå noget egentligt resultat, men alene det, at repræsentanter fra verdens NGOer, byer, virksomheder samles for at drøfte verdens fremtid er stort. Vi står i en situation, hvor verdens videre udvikling fordrer udviklingen af en global bevidsthed og ansvarlighed – og en målsætning og en enighed om og forståelse af de fælles rammevilkår, som transcenderer individets, statens og lokalsamfundets vel.

Konferencen i 1992 blev bevidsthedsmæssigt skelsættende. Måske for første gang i menneskehedens historie erkendte vi det skæbnesfællesskab, og den deraf følgende fælles ansvarlighed, som lå i den globale virkelighed. Her 20 år efter er Agenda 21 så vigtigt som nogensinde. Vi forstår det bedre end for 20 år siden, men der er stadig lang vej til at vi tager den fulde konsekvens deraf. Og nøgternt bæredygtighedsmæssigt set er kloden i markant større ubalance i dag end for 20 år siden. Selvom vi ved, at det er en ressourcemæssig umulighed at gøre alle ligeså rige som i de rigeste lande, så er det stadigvæk den opskrift, vi kloden rundt søger at forfølge. Og selvom det bliver klargjort, at vi i Danmark bruger, som havde vi 5 kloder til rådighed, så aser vi videre med fluffy aspirationer om “grøn vækst”.

Læs mere »

Share