Richard Heinberg: Peak Oil

4. oktober 2008

Peak Oil har i de senere år har været diskuteret intenst, ikke mindst i USA. Og kurven (den sorte linje) herover viser, hvordan den amerikanske olieproduktion kulminerede omkring 1970 med 9,5 mio. tønder olie pr. dag. Siden da er produktionen faldet til lige godt 5 mio. tønder pr. dag, samtidig med at forbruget er stadig stigende. Dette har medført, at USA fra at være verdens største olieeksportør, er blevet verdens største olieimportør.¹

De røde søjler viser opdagelsen af nye oliefund, som i USA kulminerede allerede i mellemkrigsårene – og de reserver, USA i dag kan regne med at finde, er i stadig højere grad olieforekomster, som det er meget dyrt at udvinde, som forbruger meget vand og energi at udvinde, og som har store miljømæssige omkostninger at udvinde.

Herover ser man med blå det amerikanske olieproduktion, og med rødt den forventede fremtidige amerikanske olieproduktion. Den orange linje viser det amerikanske forbrug. Der er således tale om en fuldstændig uholdbar afhængighedssituation, som amerikanerne har håndteret så ubegavet, at det har ført til ‘krigen mod terror’. Drill, drill, drill, lyder det i disse måneder i USA, som ‘løsningen’ på de stadig stigende benzinpriser. Men etableringen af nye oliefelter i Alaskas tundra og langs kysterne eller skrælning af store landskaber for at udnytte oliesand-forekomster, som man hidtil har vurderet ville have for store omkistninger (og miljøomkostninger) at udnytte, vil ikke ændre det mindste ved, at eneste reelle løsning er en fuldstændig afvikling af de industrialiserede lands fossile afhængighed inden for de allernærmeste år.

Kurven herover viser, hvordan verdens lande har nået Peak Oil, kulminationen i deres olieproduktion, på forskelligt tidspunkt – således nåede for eksempel Danmark Peak Oil i 2004. Globalt set nåede verden Peak Oil i 2006 og opdagelsen af nye oliereserver har på verdensplan været faldende siden 1960erne.

I videoen Peak Oil. How It Will Change Your Life, giver Richard Heinberg, som i en årrække har beskæftiget sig med Peak Oil, en god introduktion til Peak Oil og de drastiske konsekvenserne heraf.

Richard Heinberg: Peak Oil. How It Will Change Your Life, 56:26 min video 15.11.2005.

Se også det foregående blog-indlæg: Richard Heinberg: Peak Everything, hvor Heinberg ser på tilsvarende kurver for en lang række andre begrænsede ressourcer.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Richard Heinberg: The View from Oil’s Peak, august 2007.¹

Nick Galvin: When oil dries up, Sidney Morning Herald 26.08.2006.

Share