Klimatopmøde i Bonn 1.-11. juni

1. juni 2015

I de kommende tolv dage er klimadelegationer fra hele verden samlet i Bonn for at forhandle en aftale på plads, som meget gerne skulle kunne vedtages endeligt ved COP21 i Paris til december. Samlingsstedet, som man ser på billedet herover, er en arkitektonisk set ret enestående sal i Bonn designet af Günter Behnisch, den nok vigtigste eksponent for den organiske modernisme i 2. halvdel af det 20. århundrede. Behnisch vandt konkurrencen allerede i 1973, men byggeriet blev udsat og forandret og udsat og forandret i én uendelighed (se billeder). Da endelig parlamentsbygningen stod færdig, blev Øst- og Vesttyskland forenet, så der måtte etableres en ny Bundestag i Berlin. Men nu bruges plenarsalen af UNFCCC til de ofte adskillige samlinger mellem de årlige COPer rundt omkring i verden. Med denne bygning satte Behnisch nye standarder for, hvad man kunne kalde demokratisk arkitektur, så det var umiddelbart tragikomisk, at man måtte rykke til anderledes selvhøjtidelige magtsprogs-rammer i Berlin, og dobbelt glædeligt, at disse enestående rammer (jeg besøgte Bundestag Bonn i 1993, da den kun var 99% færdig) nu er med til at føde den første globale klimaaftale.

I dette blog-indlæg bliver der i første omgang samlet kommentarer og nyhedsartikler om den forestående forhandlingsrunde i Bonn. I løbet af de kommende to uger håber jeg på at kunne trække nogle af de store linjer op, om hvad der samler og skiller, om hvad der realistisk set er håb om at opnå i Paris, om kravet 1½°C-målsætningen genfremsættes eller forsvinder ud af forhandlingsteksten, om selv 2°C-målsætningen opgives, om finansieringssiden for verdens fattige lande både på når det gælder den direkte klimaindsats og klimatilpasningen, og hvordan man vil håndtere den i en række situationer nødvendige kritik af de enkelte landes tilsagn om klimaindsats frem mod 2030, som det allerede nu står klart for en række lands vedkommende er præget af et svigtende ambitionsniveau. Men … er det overhovedet tænkeligt, at en sådan konference kan ende med at sende hver af de +190 delegationer hjem med besked om at gøre sit hjemmearbejde bedre – meget bedre?

Umiddelbart er den ydre opgave at få den nuværende forhandlingstekst gjort markant kortere. Den rummer indtil nu alt, hvad alle har budt ind med. Og man kan roligt sige, at hvis man ud af den teksts forskellige muligheder kunne vælge den for fremtidens levevilkår optimale aftale, så kunne det blive en enestående aftale i Paris. Så forståelsen af hvad man kunne kalde den nødvendige aftale er til stede, midt i forhandlingsprocessen.

Endda vil det i den magtpolitiske virkelighed nok snarere blive en aftale, hvis største dyd var, at den fik sat hele verdens indsats for at vænne sig fra fossilerne i en form for system. Sandsynligvis vil det allerede inden aftalen i Paris er underskrevet stå klart, at det er en utilstrækkelig aftale, så de klimaforhandlinger, som har stået på i snart et kvart århundrede nu, må forventes at fortsætte århundredet ud med stadige justeringer og opstramninger.

I værste fald bliver der slet ikke underskrevet nogen aftale, men der synes omvendt denne gang at være mere fodslag om en fælles aftale, end der var i København. Samtidig er der mere eller mindre tale om en frivillig aftale, så selvom der er et betydeligt moralsk pres for at gøre det nødvendige, så vil ingen efterfølgende kunne sige, at de var tvunget af FNs klimaaftale. Det er vilkårene – langt mere gulerod end pisk – hvilket i høj grad at gøre med, at ingen klimaaftale i den nuværende politiske situation i USA ville kunne accepteres af Kongressen, hvor klimafornægtelsen er massiv i begge kamre. Selv hvis situationen havde været anderledes i USA, ville der fra mange andre sider være massiv modstand overfor at underlægge sig store forpligtende indsatser.

Sandsynligvis vil vi i løbet af de kommende to uger i Bonn blive meget klogere på, hvilken aftale, det lykkes at samles om, og hvor vidt den mulige aftale nærmer sig den for fremtidens levevilkår nødvendige aftale.

Update 06.06. – så er den første uge ved at være gået. For det gode har der ikke været store principielle diskussioner, som har stået i vejen for det egentlige arbejde med forhandlingsteksten, som forud var 86 sider lang. Men det er gået foruroligende langsomt med at få ryddet op i teksten, så her efter den første uge er den stadig kun blevet ganske få sider kortere (5%). Ud over den kommende uge er der yderligere programsat to sessions, så i alt er der stadig 20 konference-arbejdsdage. Men hvis som det har gjort her i den første uge tager i snit én dag at forhandle en blot enkelt side tekstreduktion på plads, så vil det stadig være en uformeligt lang tekst, når vi når Paris. Anton Jaekel sammenfatter på Ecosprinter udviklingen i den første uge sådanher: “Imagine a snail sitting a snail on a turtle. And the snail says to the turtle ‘Slow down!’ This is Bonn.”

Endda synes der at herske en stemning af, at selvfølgelig kommer der en aftale. Det er mere et spørgsmål om, hvor god den bliver – og om man i praksis bliver i stand til at fastholde 2°C-målsætningen, endsige stramme den til 1½°C, som mange af verdens fattigste og mest sårbare lande meget gerne så det. Således sluttede LDCs (sammenslutningen af de mindst udviklede landes) åbningstale i mandags med ordene: “Severe, pervasive and irreversible impacts of a 2 degrees world on top of current climate impacts threatens our people’s survival and future. It is in this respect we would like to see below 1.5 degrees anchored in the new Agreement.”

Under vejs har der været spurgt ind til en række af de indberetninger af klimamålsætninger, de såkaldte INDC, som alle lande forventes at lave. Og ikke mindst Australiens, Canadas, Ruslands og Japans INDC har været betegnet som helt utilfredsstillende i deres mangel på ambition. Kofi Annan skosede i går Japan, Canada og Australien for at have svagere klimaplaner end afrikanske lande som Rwanda, Ethiopien og Kenya. Det ville være fantastisk, hvis disse fire store gamle I-landsøkonomier tog sig sammen, og man må forestille sig, at presset kun tager til i den  kommende uge, hvor klimaspørgsmålet står højt på G7-topmødets dagsorden.

Der er da også nok at tale om. Greenpeace har netop fremlagt en opgørelse, som viser, at G7-landenes udledninger i dag samlet set kun ligger 1,2% under udledningerne i 1990. Det dækker over endog meget store forskelle. Canada, Japan og USA har alle højere udledninger i dag end i 1990, og mens de amerikanske er for nedadgående og man under Obama har fået en reel klimaindsats igangsat, så er tendensen stadig stigende i både Japan og Canada, og planerne for at vende udviklingen meget utilstrækkelige og G7 burde give disse to lande en ordentlig tur i vridemaskinen. De europæiske medlemmer derimod, England, Frankrig Tyskland og Italien, har i dag alle fra noget til markant lavere udledninger end i 1990. England er godt på vej til sit 34% mål for 2020, mens det for Tyskland vil kræve yderliger einitiativer at nå sit mål på 40%, hvilket til dels hænger sammen med, at det efter Fukushima blev besluttet at udfase de tyske A-kraftværker.

EU har de seneste dage fra indisk og kinesisk side været stærkt opfordret til at stramme sin klimamålsætning for 2020 – hvilket kunne være rimeligt ud fra, at beregninger allerede for et par år siden, at EU var på vej til at nå 28% i 2020, mens andre beregninger har peget på 24%. Så set udefra er det ikke megen ambition i at have lovet 20% i 2020. Tværtimod kan man nå i mål i søvne. Endda har det fra EUs side været stærkt understreget, at der ikke kommer yderligere initiativer for 2020, og EU mister i disse år langsomt rollen som klimaforhandlingernes store lokomotiv.

Update 08.06. – efter at der har været nogen rysten på hånden for om max 2°C målsætningen overhovedet kunne overholdes, kom det i dag som et kæmpe boost for klimaforhandlingerne i Bonn, at G7-topmødet i Tyskland endte med at vedtage, at max 2°C målsætningen måtte fastholdes, og at al brug af fossile brændstoffer skal udfases inden udgangen af det 21. århundrede. Se blog-indlægget G7: Max 2°C og fuld udfasning af fossile brændstoffer.

Endda skrider arbejdet med sammenfatningen af forhandlingsteksten kun uendeligt langsomt frem – teknikken med at have side efter side vist med overheadprojektor for at 200 lande kan disuktere ordlyden er så langsommelig, at selv hvis de fortsatte dagligt fra nu af til Paris, så ville teksten ikke blive klar. Så det blev i løbet af i dag besluttet, at formandskabet med støtte fra en række facilitatorer kom med oplæg til nogle mere radikale reduktioner for at have en mere overskuelig tekst på plads inden FNs high level event on climate change 29. juni. I Climate Action Networks pressekonference fra i dag (link her) giver Alden Meyer fra Society of Concerned Scientists en fin briefing af situationen.

Update 10.06. – dagens måske vigtigste positive nyhed fra Bonn er, at det er lykkedes at lande en aftale om REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), en integreret indsats for klima og bevarelsen af verdens skove. Til gengæld synes den positive ånd, som prægede dialogen om hovedteksten i forhandlingernes første uge, hvor man måske drøftede ‘lettere’ ting, at falde tilbage i gammelkendte modsætninger, efterhånden som man nærmer sig substansen.

I løbet af de seneste dage har Saudi-Arabien med støtte fra store udviklingslande som Kina og Indien søgt at blokere al videre tale om at skærpe målsætningen fra max 2°C til max 1½°C, hvilket ellers en meget stor gruppe af fattige og klimaforandringsmæssigt set særligt sårbare lande, meget gerne så. Videnskabsfolk fastholder, at 1½°C-målsætningen stadig er mulig, men vil kræve en øjeblikkelig indsats og radikale reduktionsscenarier over alt. Og her fastholder lande som Indien og Kina principielt, at de ikke vil risikere at bremse deres udvikling ved at, fremskynde en omstilling i en situation, hvor kullene stadig er meget billige at gribe til.

Problemet er i en nøddeskal, at selvom de fleste vil kunne blive enige om, at max 1½° er det bedste, det rigtigste og det moralsk set eneste valg, så stiller det så store krav til den hastighed, hvormed man lægger den fossile æra bag sig, at det vil kræve fundamentale omlægninger af den hidtidige klimaindsats, som stadig mere tegner til 3-4°C end 2°C. Men omvendt er det svært at forestille sig, at man kan lukke denne samtale ned uden at måske op til 100 lande udvandrer i protest. PwC har fremlagt beregninger, som viser, at vi for at holde 2°C-målsætningen skal reducere CO2-intensiteten med 6% pr. år. Og lige nu er der ingen lande som gør dette. I de hidtil indgivne INDC klimaindsatser for 2030 ligger Japan på 3,1%, Canada og EU på 3,9% og USA på 4,3%. Den mere samlede nedredigering af den store forhandlingstekst, som blev vedtaget mandag, er endnu ikke barslet med et nyt forslag. Men alle forventer at det bliver klar til i morgen, som er sidste dag i denne runde.

I den såkaldte Workstream 2 (som kører parallelt med hovedforhandlingerne, som dækker aftalen mellem 2020 og 2030 og fremad), ser man på de indsatsen i tiden frem til 2020. Men her synes der også at være sket vigtige gennembrud, som gør at der også herfra kan blive substantielle forslag klar til Paris.

Her har EU trods stærke opfordringer dertil fra G77 og Kina, vist sig endog meget uvillig til at genåbne den politiske proces om EUs klimaindsats frem mod 2020,  selvom EU allerede her fem år før er ved at have nået sit 2020-reduktionsmål på 20%. Efter sprængningen af Kyoto-aftalens fortsættelse, hvor flere lande droppede ud af aftalens anden forpligtigelsesperiode mellem 2012 og 2020, har ambitionsniveauet i tiden frem til 2020 været yderst moderat, og flere lande, som var i gang med en klimaindsats, er faldet meget af på den. Men her er det både for 1½°C og 2°C-målsætningen  uomgængeligt vigtigt, at få styrket ambitionsniveauet. For hvert år, tingene flyder videre uden målrettet indsats, vokser prisen for at levere en 1½°C og en 2°C løsning, og 1½°C-målsætningen bliver så godt som uoverkommelig, hvis ikke der bliver strammet væsentligt op på indsatsen frem mod 2020.

Hvis verden virkelig ville sit eget bedste, blev der ikke opført flere kulkraftværker overhovedet. Men ikke bare verdens fattigste lande tager det for givet, at de fastholder og udbygger deres kulkapacitet en tid endnu, også store, relativt velhavende udviklingslande som Indien og Kina bygger stadig kulkraftværker på livet løs, og selv blandt industrilandene bliver der stadig bygget kulkraftværker. Og et land som Japan har lige nu 45 kulkraftværker i på tegnebordet eller under opførelse, hvilket må siges at være en helt uacceptabel konsekvens af Fukushima-katastrofen.

Update 11.06. – i dag var sidste dag i denne runde. Hvor energien i starten af sidste uge har virket lys og optimistisk, så har der her i anden uge været en noget mere sammenbidt stemning,  når man ser billeder, har der været bekymrede miner, og efterhånden som man kom ind til substansen i aftaletekstens stridspunkter har man set gamle modsætningsmønstre tone frem igen.

Formandsskabet for Workstream 1 nåede til i dag at få lavet en sammenfattet udgave, hvor de politiske spørgsmål står klarere frem, så man allerede nu kan begynde den politiske forholden sig i de enkelte lande og delegationerne forhåbentligt har klarere mandater til at komme videre i nedredigeringen i august, hvor forhandlerne mødes igen i Bonn til en ny runde.

Forhandlingernes leder Christiane Figueres sagde ved den afsluttende pressekonference, at man måtte forstå at det var en trin fir trin-proces, og at det ikke var at yde processen ret, hvis man kun bedømte den efter, hvad der var nået med forhandlingsteksten (som kun er skrumpet med ganske få sider). Det var første gang man havde været samlet for at kunne drøfte den efter at den blev til i Geneve i foråret, og det vigtigste fra de to uger i denne omgang var måske den voksende fælles forståelse, som var opstået, som som var nødvendig for at drive processen videre. Figueres fremhævede yderligere to ting, dels G7-resolutionen, som fastslog, at det langsigtede mål var en fuld decarbonisering samtidig med at det bragte finansieringssiden videre, dels at der lige nu var et betydeligt momentum fra non-state-actors (byer, provinser, virksomheder osv.), som havde et ikke ubetydeligt reduktionspotentiale. Yderligere fremhævede hun betydningen af, at der kom stadig mere klimalovgivning på det nationale niveau, for uden dette var det vanskeligt at opnå nogen fremdrift på det internationale plan. Og afsluttende understregede hun betydningen af den politiske proces, som ikke var så direkte til stede i Bonn nu, hvor præsident Hollande, generalsekretær Ban Ki-moon osv. gjorde et kolossalt arbejde for at forberede den politiske side af vedtagelsen i Paris til december.

Den franske ambassadør ved FNs klimaforhandlinger Laurence Tubiana sagde ved den afsluttende pressekonference, at der inden en politisk runde 22. juli ville foreligge en ny runde af afklaring på forhandlingsteksten, hvor alle politiske spørgsmål var tilstede, men forsøgsvis kogt ind til en lille let overskuelig palet. Processen ville herefter fortsætte i Bonn i august, herefter en politisk runde i New York i september, og på en yderligere session i oktober ville den endelige (eller så godt som endelige) aftaletekst ifølge køreplanen blive fastlagt.

Via UNFCCCs hjemmeside kan man følge forhandlingerne direkte under Live Webcasts, mens det under On Demand Webcasts er muligt efterfølgende at se ikke bare hovedkonferencerne, men også en lang række pressekonferencer og events i Bonn.

IISD laver daglige opsummeringer i to formater, dels ‘Highlights’ med billeder fra de fleste events dels en pdf-baseret Earth Negotiations Bulletin med mere mødetekniske informationer:

IISD Highlights for 01., 02., 03., 04., 05.06., 08., 09., 10. og 11. juni.

IISD Earth Negotiations Bulletin for 01., 02.03., 04., 05., 06.08. , 09. og 10. juni samt et 24 sider langt summary (pdf).

Forud for de to uger i Bonn, er forhandlingsteksten stadig 86 sider lang, og så godt som alle centrale passager har to eller flere bud på formuleringen. Teksten, som den forelå efter sessionen i Geneve i februar, kan ses her:

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, second session, part eight, Geneva, 8–13 February 2015 (pdf).

Herunder vil der i de kommende to uger løbende blive tilføjet links til artikler mv. om klimaforhandlingerne i Bonn. Da G7-mødet i Tyskland 07.-08.06. er tæt forbundet hermed, er der også inkluderet link derom:

sø. 14.06.

Robin McKie: Climate change conference in Paris later this year is of global importance, The Guardian 14.06.2015.

Bobby Ramakant: Growing support against corporate capture of climate policy, (CNS) Scoop 14.06.2015.

lø. 13.06.

Megan Rowling: Progress Slow at Bonn, But Climate Talks Help Build Trust, (Reuters) Climate Central 13.06.2015.

Small victories at Bonn climate talks, (AP, IPS) Business Mirror 13.06.2015.

China reaffirms 2030 climate commitments, (Reuters) Business Standard 13.06.2015.

fre. 12.06.

Helen Briggs: The pain of producing a global climate change deal, BBC News 12.06.2015.

Megan Darby: 9 things we learned at the UN climate talks in Bonn, RTCC 12.06.2015.

Trust us, says UN: Our ‘tool’ will keep climate talks on track, RTCC 12.06.2015.

Don Henry: Bonn climate summit brings us slowly closer to a global deal, The Conversation 12.06.2015.

to. 11.06.

Governments Shift Gear To Deliver Paris Agreement Climate Action by Cities, Companies and Regions Fires Up Optimism, UNFCCC 11.06.2015.

Fiona Harvey: Bonn meeting ends with last-minute compromise on Paris climate text, The Guardian 11.06.2015.

Sophie Yeo & Simon Evans: In depth: Trust high but progress slow at UN climate talks in Bonn, Carbon Brief 11.06.2015.

Richard Ingham & Mariette Le Roux: October bid for climate text after troubled round, AFP 11.06.2015.

Megan Darby: UN to present new ‘streamlined’ climate text in July, RTCC 11.06.2015.

On final day, Bonn climate talks seek exit from text mire, (AFP) The Rappler 11.06.2015.

Kitty Stap: Small Victories at Bonn Climate Talks, IPS News 11.06.2015.

David Waskow: Bonn Climate Talks Outpaced by Progress Outside the Negotiations, WRI 11.06.2015.

Karl Ritter: UN climate talks inch forward, putting off tough decisions, (AP) Hawaii News Now 11.06.2015.

John Light: The UN surprises everyone with a breakthrough deal to slow deforestation, Grist 11.06.2015.

Civil Society Reactions: UN Climate Negotiations close in Bonn, Climate Action Network 11.06.2015.

Joshua Weise: Day nine of the UN climate talks in Bonn, tcktcktck 11.06.2015.

John Queally: As Bonn Climate Talks Conclude, Another Failure for Planet Earth, Humanity, Common Dreams 11.06.2015.

Peter Hannam: Paris 2015: 40 per cent Australian carbon emissions cut by 2030 fair, envoy says, Sydney Morning Herald 11.06.2015.

Ed King: Governments silenced over UN climate change target, RTCC 11.06.2015.

John Conroy: Keep big oil, coal and gas away from table, 224,000 urge UNFCCC, Climate Spectator 11.06.2015.

Alister Doyle: U.N.: Pope’s encyclical may have ‘major impact’ on climate talks, Reuters 11.06.2015.

What Elephant? Bonn Climate Talks Fail to Tackle Big Questions, Telesur 11.06.2015.

Pakistan crafts plan to cut carbon emissions 30pc by 2025, (Reuters) The Nation 11.06.2015.

Megan Darby: Slow pace of UN climate talks raises Paris stakes, RTCC 11.06.2015.

ons. 10.06.

Megan Darby: Slow pace of UN climate talks raises Paris stakes, RTCC 10.06.2015.

Joshua Weise: Day eight of the UN climate talks in Bonn, tcktcktck 10.06.2015.

‘Disillusion’ and frustration at climate negotiations. Statement on the Bonn climate talks, One World 10.06.2015.

Alister Doyle: Green groups urge ban on corporate polluters at UN climate talks, The Guardian 10.06.2015.

Alex Pashley: Ethiopia submits carbon cutting plan for UN climate deal, RTCC 10.06.2015.

Deal on forests at Bonn climate talks, Deutsche Welle 10.06.2015.

Stephen Leonard: The REDD+ Framework: Finally complete after almost 10 years, CIFOR Forest News 10.06.2015.

Ed King: UN finalises forest protection initiative at Bonn climate talks, RTCC 10.06.2015.

ALERT: More loss and damage ahead, Climate Action Network 10.06.2015.

Megan Darby: China, India reject calls for tougher climate goal at UN talks, RTCC 10.06.2015.

ti. 09.06.

UN climate talks stall despite G7 push on carbon, (AFP) The Straits 09.06.2015.

Dunya Daumoon: Heavy polluters must deliver at UN climate talks in Bonn, RTCC 09.06.2015.

No see! No hear! No say? Climate Action Network 09.06.2015.

Joshua Weise: UN climate negotiations enter their final week in Bonn, tcktcktck 09.06.2015.

Tang Zhiqiang: G7’s “ambitious” climate targets another empty promise? China-Europe 09.06.2015.

Jonathan Grant: PwC comment on progress at Bonn Climate negotiations, PwC 09.06.2015.

Megan Rowling: Pressure grows at UN climate talks for clearer deal outline, (Reuters) Mail Online 09.06.2015.

Has Kyoto become a cherry picking game? Climate Action Network 09.06.2015.

Mariette le Roux: Climate peril stirring in permafrost, experts tell UN, AFP 09.06.2015.

Rich countries’ climate plans leave yawning gap, Eco-Business 09.06.2015.

Ewa Krukowska: EU, China Said to Ready Climate Pact in June Before Global Deal, Bloomberg 09.06.2015.

India insists on draft agreement for pre-2020 climate actions at Bonn, Down To Earth 09.06.2015.

ma. 08.06.

Alex Kirby: Rich Countries Fail to Agree to Rapid Decline of Greenhouse Gas Emissions, EcoWatch 08.06.2015.

Simon Evans & Sophie Yeo: G7 leaders target zero-carbon economy, Carbon Brief 08.06.2015.

Africa: G7 Climate Progress Needs to Be Felt At Bonn Talks, AllAfrica 08.06.2015.

Lara Marlowe: COP21 in Paris is ‘moment of truth’, Stuff 08.06.2015.

Debunking the aviation target, Climate Action Network 08.06.2015.

Andrew Critchlow: ‘Big oil’ split over climate-change risk as Paris talks loom, Telegraph 08.06.2015.

Alex Pashley: China lags global zeal in curbing climate change – poll, RTCC 08.06.2015.

Emma Howard: Do ‘whatever it takes’ for a deal, says majority in global climate survey, The Guardian 08.06.2015.

Alex Pashley: Morocco bids to axe fossil fuel subsidies in climate pledge, RTCC 08.06.2015.

New UN climate fund to take risks to promote green tech, The Star 08.06.2015.

Catherine Hours: Climate debate takes global pulse ahead of Paris summit, AFP 08.06.2015.

Karl Mathiesen: G7 fossil fuel pledge is a diplomatic coup for Germany’s ‘climate chancellor’, The Guardian 08.06.2015.

Kate Konnolly & Suzanne Goldenberg: G7 leaders agree to phase out fossil fuel use by end of century, The Guardian 08.06.2015.

Alex Pashley: G7 buoys climate talks with support for zero carbon goal, RTCC 08.06.2015.

Karl Ritter: G7 Climate Vision Requires Gargantuan Economic Shift, (AP) ABC News 08.06.2015.

Paul Kerrell: Merkel Presses G7 Leaders To Agree To Tough Climate Goals, (Reuters) Huffington Post 08.06.2015.

Mike Blanchfield: Canada, Japan blocking consensus at G7 on greenhouse gas reductions, Globe and Mail 08.06.2015.

Mike Blanchfield: G7 puts Canada on the spot, calls for low emissions in energy sector, Globe and Mail 08.06.2015.

WRI Response to G7 Summit Climate Outcomes, WRI 08.06.2015.

Philita Clark: Long road ahead as G7 fixes on climate change targets, Financial Times 08.06.2015.

Matthew Fischer: Harper commits to stopping fossil-fuel use in Canada by end of the 21st century, National Post 08.06.2015.

Jake Sturmer: G7’s end-of-the-century emissions deadline an important marker, ABC News 08.06.2015.

Naomi Conrad: G7: Protests, climate and few commitments, Deutsche Welle 08.06.2015.

Rebeca Leber: A Sign that Canada’s Climate Obstructionism May Be Coming to an End, New Republic 08.06.2015.

Laureen McCauley: G7 Climate Goal Will ‘Send Shivers Down the Spine’ of Fossil Fuel Industry, Common Dreams 06.08.2015.

Paul Kerrell: G7 leaders bid ‘Auf Wiedersehen’ to carbon fuels, Reuters 08.06.2015.

Eyder Peelta: Day 2 Of G-7 Meeting Focuses On Climate Change, Terrorism, NPR 08.06.2015.

Mariette le Roux: UN climate talks stall despite G7 push on carbon, (AFP) France24 08.06.2015.

G7 sætter to graders mål for global opvarmning, (Ritzau) Dagens 08.06.2015.

Climate change action on Obama, Merkel’s G7 agendas, (Bloomberg) Business Report 08.06.2015.

Ed King: G7 poised for historic call to phase out fossil fuel emissions, RTCC 08.06.2015.

John Vidal: Five G7 nations increased their coal use over a five-year period, research shows, The Guardian 08.06.2015.

Ed King: China could hit emissions peak by 2025 – study, RTCC 08.06.2015.

Chinese greenhouse gas emissions may peak by 2025, says study, (AFP) The Guardian 08.06.2015.

 sø. 07.06.

David Waskow & Joe Thwaites: Looking for a Faster Pace at Bonn Climate Talks, WRI 07.06.2015.

John Queally: With 2°C Target Falling Swiftly Out of Sight, Inaction on Climate a ‘Crime Against Humanity’, Commondreans 07.06.2015.

Karan Gosal: Imbroglio Ensues at Bonn Climate Talks, Emerging Economies up in Arms, Perfect Science 07.06.2015.

Malini Mehra: New climate change laws are spreading faster than ever, RTCC 07.06.2015.

Global citizens ‘very concerned’ about climate, AFP 07.06.2015

Organizations Working With Thousands of Businesses and Investors Call for National and International Leaders to Commit to Net Zero Emmissions, We Mean Business 07.06.2015.

Samantha Harris: For Ambitious Climate Action Before 2020, Business Should Focus on ‘Workstream 2’, We Mean Business 07.06.2015.

Paul Kruger: Japan says open to G7 carbon emissions target, Reuters 07.06.2015.

G7 countries urged to shift from coal to renewable energy, Jakarta Post 07.06.2015.

G7 must lead way on energy shift: NGO, Jakarta Post 07.06.2015.

Harper faces tough climate talks at G7, Brampton Guardian 07.06.2015.

lø. 06.06.

LDC Group statement at opening of SBI 42, 06.06.2015.

Celine Serrat: Path to 2 C emerges as thorn at climate talks, AFP 06.06.2015.

Chris Wright: PERU INDC: Can citizens push 31%, Adopt a Negotiator 06.06.2015.

Silkie Cragg: Bonn blog #2: UK performance at UN climate talks and the future of just transition, UC 06.06.2015.

Paul Brown: World Leaders Urged to Kick Coal Habit to Save Lives, Money and the Planet, EcoWatch 06.06.2015.

Let Them Eat Coal. Why the G7 must stop burning coal to tackle climate change and fight hunger, Oxfam, 06.06.2015 (med link til både summary og den fulde rapport).

John Vidal: Africa sounds the alarm over crucial climate summit, 06.06.2015.

Catherine Field: France needs climate deal push, New Zealand Herald 06.06.2015.

Myles Allen: Climate negotiators, please cut soot and methane – but not at the expense of CO2! The Ecologist 06.06.2015.

Bruce Cheadle: International community pushing Canada hard for climate-change answers, Hamilton Spectator 06.06.2015.

Anthony Horten: Australia on a different course to the rest of the world when it comes to tackling climate change, The AIM Network 06.06.2015.

Nitin Sethi: Bonn climate talks: EU says no more climate action before 2020, Business Standard 06.06.2015.

Climate debate takes global pulse ahead of Paris summit, (AFP) Rappler 06.06.2015.

Anton Jaekel: It’s all about time! – Week 1 of the Bonn Climate Change Conference summarized, Ecosprinter 06.06.2015.

UN Climate Change Conference in Bonn. WWViews on Climate, (YouTube video) 06.06.2015.

Fiona Harvey & Angelique Chrisafis: West must pay up to secure deal at Paris climate change summit, warns Fabius, The Guardian 06.06.2015.

Søren Astrup: Greenpeace-udsending ser håb i klimaforhandlingerne, Politiken 06.06.2015.

 fre. 05.06.

Alex Pashley: Bonn climate talks start slow as hefty text avoids chop, RTCC 05.06.2015.

Luiz Inácio Lula da Silva & Ricardo Lagos: A Green Alliance With Europe, Project Syndicate 05.06.2015.

Jake Sturmer: Australia’s emissions reduction policies scrutinised by other countries in UN meeting in Germany, ABC News 05.06.2015.

Peter Hannam: Australia singled out as a climate change ‘free-rider’ by international panel, Sydney Morning Herald 05.06.2015.

Nicolette Bartlett: Rising Or Falling Leadership In The Land Of The Rising Sun? We Mean Business 05.06.2015.

Don Henry: Australia in the spotlight at climate talks, for all the wrong reasons, The Conversation 05.06.2015.

ICLEI and Climate Alliance: Cities Direct Support Essential to Climate Success, UNFCCC 05.06.2015.

Alexandra Deprez: Through the looking glass: transparency in a UN climate deal, RTCC 05.06.2015.

Hannah Mowat: Double counting forest emissions threatens UN climate pact, RTCC 05.06.2015.

Alister Doyle: New UN climate fund to take risks to promote green tech, (Reuters) 05.06.2015.

Australia dodging climate questions: institute, Mercury 05.06.2015.

Sandy Dechert: Bonn Meeting Revs Up World Climate Change Efforts, CleanTechnica 05.06.2015.

Ed King: Kofi Annan slates climate inaction from Canada, Australia, Japan and Russia, RTCC 05.06.2015.

Chris Mooney: Why 2015 could be the year that really changes the climate debate, Washington Post 05.06.2015.

: Merkel to push for climate change agreement at G7 summit, (AP) Global News 05.06.2015.

Don Weise: Daily Tck: Day four of the UN climate talks in Bonn, tcktcktck 05.06.2015.

 to. 04.06.

Ed King: US, Brazil and China voice doubts over Australia climate plans, RTCC 04.06.2015.

Australia questioned on climate change policies at UN meeting in Germany, (agencies) The Guardian 04.06.2015.

Celine Serrat: UN climate effort under pressure for pre-pact action, AP 04.06.2015.

Rich states can’t meet 2020 climate aid goal alone: researchers, (Reuters) Eco-Business 04.06.2015.

David Waskow: Three Action Areas For Bonn Climate Negotiators, CleanTechnica 04.06.2015.

Irene Quaile-Kerske: On the way to a historic agreement on climate change, (Jennifer Morgan interview) Deutsche Welle 04.06.2015.

Doyle Rice: Nations meet in Germany to refine global climate deal, USA Today 04.06.2015.

Federico Broccieri: Bonn, streamlining process gets hard: but there’s a way forward, Adopt a Negotiator 04.06.2015.

Shawn McCarthy: UN panel calls Canada a climate laggard, The Globe and Mail 04.06.2015.

Shawn McCarthy: Canada grilled by UN climate officials on emission targets, The Globe and Mail 04.06.2015.

Aruna Kumarankandath: Participants at Bonn climate talks keen to build on renewable energy sector, Down To Earth 04.06.2015.

Cara Anna: UN says China to make pledge for climate treaty this month, AP 04.06.2015.

Tim Profeta: Bonn Climate Talks Look to Shape More Complete Text Ahead of Paris, Huffington Post 04.06.2015.

Chris Wright: For a New Generation of Climate Activists, It’s Too Late to Wait, Global Issues 04.06.2015.

Chitra Subramaniam: UN Climate Talks in Paris: India Will Be Unfairly on the Anvil,  The News Minute 04.06.2015.

Ria Voorhaar: Japan on notice, picking up extraordinary Fossil of the Day Award as glacial progress made at Bonn Climate Change Conference, Climate Action Network 04.06.2015.

MRaven: Three strikes and you’re out! Climate Action Network 04.06.2015.

ons. 03.06.

Bonn Expert Meeting on Renewable Energy, UNFCCC 03.06.2015.

Morocco Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Under The UNFCCC (pdf).

Ed King: Judge Paris on participation, not CO2 cuts – Polish minister, RTCC 03.06.2015.

Damian Carrington: Ban Ki-moon urges governments to invest in low carbon energy, The Guardian 03.06.2015.

Ed King: Private finance central to hitting $100bn climate goal, says study, RTCC 03.06.2015.

Arthur Neslen & Karl Mathiesen: Paris climate pledges ‘will only delay dangerous warming by two years’, The Guardian 03.06.2015.

Fiona Harvey: Developing countries could leapfrog west with clean energy, says Hollande, The Guardian 03.06.2015.

Fiona Harvey: Private sector must pay more into $100bn global climate fund, says report, The Guardian 03.06.2015.

 ti. 02.06.

Andrew Friedman: Why the Paris Climate Summit might actually work, Mashable 02.06.2015.

Brian Kahn: Halfway There: Countdown to Paris Climate Talks, Climate Central 02.06.2015.

Eduardo Porter: Climate Deal Badly Needs a Big Stick, New York Times 02.06.2015.

Myles Allen: UN climate talks increasingly favour people alive today over future generations, The Conversation 02.06.2015.

Nina Chestney & Alister Doyle: Global CO2 pricing seen unlikely to be big part of Paris climate deal, Reuters 02.06.2015.

John H. Cushmann Jr.: Bonn Climate Talks Aim to Build a Springboard to Paris, Not a Sinkhole, InsideClimate News 02.06.2015.

Alister Doyle: ‘Radical transition’ of economy needed to curb climate change: study, Reuters 01.06.2015.

Morocco ‘to reduce greenhouse gas emissions 13% by 2030’, AFP 02.06.2015.

Jaden Holmes: Bonn: Rebranding the Old, The Verb 02.06.2016.

Fiona Harvey: Everything you need to know about the Paris climate summit and UN talks, The Guardian 02.06.2015.

Pamela Chasek, Lynn Wagner, and I. William Zartman: Six Ways to Make Climate Negotiations More Effective, CIGI 02.06.2015.

Arjuna Srinidhi: Bonn climate talks: developing countries say act now for ambitious climate deal, Down To Earth 02.06.2015.

Tom Arup: Australia points to Direct Action in response to tough UN questions on climate responsibility, The Age  02.06.2015.

Laima Politajs: Bonn June 2015: In Context, The Verb 02.06.2016.

 ma. 01.06.

Opening Videos and Statements, Bonn Climate Change Conference, UNFCCC 01.06.2015.

Next Round of Climate Change Negotiations Opens in Bonn, IISD 01.06.2015.

Ed King: Climate talks resume in Bonn as clock ticks on UN deal, RTCC 01.06.2015.


Alister Doyle & Bruce Wallace
: U.N. climate deal in Paris may be graveyard for 2C goal, Reuters 01.06.2015.

Celine Serrat: France seeks climate pact ‘pre-agreement’, AFP 01.06.2015.

Nell Greenfieldboyce: Editing The Climate Talkers: Punctuation’s Effect On Earth’s Fate, NPR 01.06.2015.

Alex Pashley: China cautions French calls for speedy UN climate pact, RTCC 01.06.2015.

New Round of UN Talks Seeks a Shape to Climate Deal, (AFP) NDTV 01.06.2015.

Sylvie Corbet and Karl Ritter: French minister: 2015 climate deal must avoid US Congress, AP 01.05.2015.

Jaden Holmes: Bonn: New Buildings, and Renewed Optimism, The Verb 01.06.2016.

Alister Doyle: France suggests world leaders at start, not end, of climate summit, Reuters 01.06.2015.

David Wei & Edward Cameron: A Message from Business to Climate Negotiators: We Want Clear, Ambitious Policy, We Mean Business 01.06.2015.

Chetan Shauhan: India to seek more funds from rich nations at climate talks, Hindustan Times 01.06.2015.

Denise Puca: What’s happening in Bonn and why it matters for the global climate challenge, The Climate Group 01.06.2015.

Urmi Goswami: Tackling climate change: France steps up efforts to produce crucial draft text to guide countries at Bonn talks, Times of India 01.06.2015.

UN climate talks resume to prepare deal on greenhouse gases, (AFP dpa) DW 01.06.2015.

Helen Briggs: Climate change: The bumpy road to the Paris talks, BBC 01.06.2015.

Alister Doyle: Bonn U.N. talks seek to trim unwieldy climate change plan, Reuters 31.05.2015.

Henrik Hindby Koszyczarek: Fransk minister: Var klimaforhandlinger en butik, var den gået konkurs, Jyllandsposten 31.05.2015.

Australia to be quizzed on climate policy at UN meetings in Germany, (AAP) The Guardian 31.05.2015.

David Waskow: 3 Action Areas for Climate Negotiators in Bonn, WRI 29.05.2015.

Social Media at Bonn Climate Conference, How to Participate, UNFCCC 29.05.2015.

Governments certain to seal Paris climate deal: UN climate chief, (Reuters) Times of India 26.05.2015.

 

Share