Filtre på EUs 200 største kraftværker ‘en god forretning’

12. juli 2008

På billedet herover ser man AES Drax i Yorkshire, et af EUs mange store kulfyrede kraftværker. AES Drax producerer 7% af Englands elektricitet og udleder herved 22,8 mio. ton CO2 om året eller mere end de 100 mindst industrialiserede lande i verden tilsammen. Kul er den form fossilt brændstof, som producerer mest CO2 pr. produceret kraftenhed, og CO2 fra kulafbrænding i fabrikker og kraftværker tegner sig for omkring en fjerdedel af verdens udledninger af drivhusgasser.

I en tid, hvor det globale klimas ‘tipping point’ rykker hastigt nærmere, rykker nødvendigheden af en hurtig udfasning af kulkraften stadig nærmere. Det har der dog endnu ikke været politisk mod til at vedstå. Det man i første omgang realistisk kunne håbe på var, at den rige verden afholdt sig fra opførelsen af nye kulfyrede kraftværker, indtil man havde udviklet en teknologi til 100% opsamling af CO2 fra kulafbrænding.

En anden meget kedelig egenskab ved kulafbrændingen er store mængder SO2 og NOx, som begge dels virker stærkt forstyrrede ind på biodiversiteten, dels frembyder alvorlige helbredsmæssige implikationer som del af den stadig mere omsiggribende ultrafine partikelforurening.

Den svenske NGO-organisation Acid Rain har derfor ladet udarbejde en rapport, hvor man undersøger, hvad der ville ske, hvis man udstyrede de 50, 100 eller 200 største udledere i EU af SO2 og NOx med den bedste i dag kendte filterteknologi, som kan indfange 98% af SO2 og 90-94% af NOx.

Alene de 100 største udledere producerer omkring halvdelen af kraftværkernes udledninger af SO2 og NOx, og de 500 største enheder repræsenterer 85%. Filtrering af de 100 største udledere ville medføre en reduktion af kraftværkernes årlige udledninger af SO2 på 3,4 mio. ton og af NOx på 1,1 mio. ton, som vil svare til en reduktion af de samlede udledninger i EU27 på hhv. 40% og 10%. Samtidig vil det reducere antallet af for tidlige dødsfald med næsten 20.000 og give mere end 200.000 ekstra leveår (se tabel nedenfor).

Det mest tankevækkende ved rapporten er faktisk, at det samfundsøkonomisk er en god investering at gøre det. Hver investeret krone kommer omkring tre gange igen.

I rapportens cost-benefit-analyse har man endda kun medregnet forbedret sundhedstilstand, ikke mindsket ødelæggelse af bygninger (ætsning) og økosystemer (naturødelæggelser).

I alt er det beregnet, at det vil koste 6,9 mia. euro pr. år at filtrere de 100 største forurenere blandt europæiske kraftværker – og at denne investering vil komme næsten trefold igen i mindskede sundhedsudgifter. Samfundsmæssigt og etisk set ville det derfor være indlysende at gøre. Men markedet er ikke i stand til at agere samfundsøkonomisk optimalt, så længe prisen på kul (og andre fossile brændstoffer) ikke afspejler den fulde pris inklusive miljøomkostningerne ved afbrændingen. Kraftværkerne – og vi som forbruger energien – betaler i dag ikke for de miljøødelæggelser og titusindvis af dødstilfælde, som deres forurening afstedkommer. Her er det, at vi i den nuværende situation behøver klartseende politikere, som kan sikre, at miljøomkostningerne internaliseres og skabe betingelser, som gør at borgere og virksomheder er tilskyndet til at handle samfundsøkonomisk og miljømæssigt fornuftigt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Mark Barrett og Mike Holland: The Costs and Health Benefits of Reducing Emissions from Power Stations in Europe, Acid Rain april 2008 (pdf).

Christer Ågren: Beneficial to cut pollution from large combustion plants, Acid Rain 2 2008.

Christer Ågren: High potential to reduce air pollution from LCPs, Acid Rain 2 2008.

Ulrika Jönsson-Belyazid: Nitrogen a major driver of biodiversity loss, Acid Rain 2 2008.

Share