Tre gigantmøller ved Avedøre Holme

28. februar 2008

Ud for kraftværket ved Avedøre Holme er der planer at opføre tre gigantiske vindmøller. Selvom tiden er kort, er planen, at møllerne skal stå klar inden klimatopmødet i København i slutningen af 2009, hvor der vil være omkring 10.000 klima-interesserede tilrejsende.

Møllernes endelige størrelse er endnu ikke afgjort, men der bliver tale om tre forskellige møller, hver med en tårnhøjde på omkring 100 m og en rotordiameter på op til 130 m. Hver mølle får en kapacitet på 3-5 MW, hvor for eksempel Middelgrundens møller blot er 2 MW og de i dag største møller er 3,5 MW, så der bliver tale om meget store møller.

Med den kombinerede forbrænding af affald, halm, kul og naturgas er kraftvarmeværket på Avedøre Holme er et meget avanceret kraftværk. Ved at placere vindmøllerne på Avedøre Holme vil man derfor inden klimatopmøde få et fornemt udstillingsvindue for dansk klimateknologi.

De tre møller vil blive opført i et samarbejde mellem DONG Energy, Danmarks Vindmølleforening og Hvidovre Vindmøllelaug. Hvidovre Vindmøllelaug får mulighed for at erhverve én af de tre møller. Dermed bliver det også muligt at købe andele i møllerne, i første omgang dog kun for beboere i Hvidovre.

Hvidovre Vindmøllelaug afholder informationsmøde tirsdag den 5. februar kl. 19 i Hvidovre.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share

én kommentar

 1. Jimmy Flindt kommentarer:

  Forslag om ensartede skatteregler for privates investeringer i folkeejede VE-anlæg

  En af grundene til at vort naboland Tyskland har haft så stor succes indenfor miljøvenlig solenergi er, at Tyskland havde valgt at satse på alle former for vedvarende energi ved gunstige lånebetingelser og afregningspriser mv, hvor vi i Danmark har valgt ensidigt at satse på vindenergi. Tyskland har i dag 320.000 beskæftigede indenfor vedvarende energi, heraf alene 32.000 indenfor solcelleindustrien. De fleste er i dag enige om, at en stor del af grundlaget for den danske ”vindmøllesucces” (ca. 20.000 jobs og 20 mia. kr i eksportindtægter i 2006) kan tilskrives det folkelige arrangement og den folkeejede model, hvor private fik mulighed for at slutte sig sammen i de såkaldte vindmøllelaug.

  Hvis udnyttelsen af den vedvarende energi i Danmark skal blive succesfuld kan jeg kun anbefale den folkeejede model med afregningspriser, herunder skatteregler, der gør det attraktivt for private at investere i sådanne projekter. Påfaldende er det måske, at skattereglerne for privates udlejning af sommerhuse er mere favorable end både udnyttelsen af sol og vind til el produktion, idet bundfradraget for indtægter fra sommerhusudlejning udgør 7.000 kr, hvor bundfradraget for private andelshavere i de folkeejede vindmøllelaug kun udgør 3.000 kr efter den skematiske regel, herefter er reglerne de samme – 60% af bruttoindkomsten, medens indtægterne fra de folkeejede solcelleanlæg skal beskattes fuldt ud som anden personlig indkomst. Jeg håber naturligvis, at De kan indse sådanne forskelle i beskatningsreglerne ikke gør det særlig attraktivt for private at foretage investeringer i folkeejede VE projekter, og hermed ikke særlig fremmende for udviklingen af miljøvenlige VE projekter i Danmark. Man kunne jo godt forestille sig at mange danskere ville vælge at placere nogle af deres midler i sådanne VE projekter som en del af deres pensionsopsparing, dersom sådanne investeringer fra politisk hold blev gjort tilstrækkelig attraktive, f.eks. via skattereglerne.

  Til orientering kan oplyses, at ifølge årsregnskabet fra Københavns Solcellelaug I/S (hvor jeg selv er medlem) har 440 m2 solceller på taget af biblioteket på Njalsgade i København produceret 30.000 kWh i året 2007, for at give Dem et indtryk af det årlige produktionspotentiale under vore himmelstrøg, jf i øvrigt referencen http://www.solcellelauget.dk/

  Det bemærkes, at Energitjenesten i København i et åbent brev dateret 10/1-07 til daværende Transport- og Energiminister Flemming Hansen har opstillet en række forslag til at fremme de folkelige ejerformer indenfor vindkraft, hvor et af forslagene lyder ”Under den skematiske skatteopgørelse kan bundfradraget hæves fra 3.000 kr til 5.000 kr, reference http://www.kmek.dk/pdfer/Vindkrafthenvendelse1.pdf .

  Efter min opfattelse burde dette forslag gøres gældende for alle folkeejede VE projekter (vindkraft, solenergi, solvarme, bølgekraft, biogas mv.) og man burde hæve bundfradraget til 7.000 kr, så skattereglerne for private bliver de samme som dem, der gælder for privates udlejning af sommerhuse. Dette vil efter min opfattelse være med til at sætte gang i udbygningen af folkeejede projekter indenfor den vedvarende energi. Ved at strømline og forenkle skattereglerne, så disse bliver mere gennemsigtige og samtidigt gøre det mere økonomisk attraktivt for private at investere i sådanne anlæg vil man samtidigt givetvis øge den folkelige forståelse og hermed interessen for nødvendigheden af en omlægning af Danmarks energi fra olie- og kul til vedvarende energiformer for hermed at nedsætte CO2 udledningen fra Danmark.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.