40% dansk CO2-reduktion inden 2020

22. januar 2008

Danmark – og dermed den danske livsstil – ligger højt på verdensranglisten over CO2-udledere, ikke mindst, hvis man regner den danske skibsfart med. Det har derfor været lidt beskæmmende at se, at de planer man har haft for at opfylde danske forpligtelser til frem mod år 2012 at reducere det danske CO2-udslip med 21% i forhold til 1990 i høj grad opererede med “billige” løsninger, hvor man købte sig CO2-aflad i U-landene frem for at gribe ind i den danske oliefest og få hul på nødvendige strukturelle forandringer herhjemme.

På den baggrund er det glædeligt at læse en artikel af Jørgen Steen Nielsen i dagens Information.dk, Danmark kan klare ambitiøse klimamål. Det fremgår heraf, at der i dag er fremsendt en energiplan, Nedtrapning af CO2-udslippet, til klima- og energiminister Connie Hedegaard og de ordførere for Folketingets partier, som i disse dage forhandler om Danmarks energistrategi for de kommende år. Denne plan påviser, at det er muligt ved en systematisk indsats i Danmark at reducere CO2-udledningen med 40% inden år 2020. Det var rktioner i den størrelsesorden, som oppositionspartierne samledes om i den nylige valgkamp. Tilsvarende talte man på det nylige klimatopmøde på Bali om, at de rige lande måtte forpligte sig til reduktioner i størrelsesorden 25-40%.

Ifølge Greenpeace indeholder det fremsendte notat: “et scenario for udviklingen af det danske energisystem (inkl. transport) i perioden 2007-2030, hvor det dokumenteres, hvordan Danmarks kulforbrug kan reduceres med 53% i 2020 og 86% i 2030 i forhold til i dag, samt hvordan olieforbruget kan reduceres med 35% i 2020 og 71% i 2030. I kombination med kraftige besparelser i el- og varmeforbruget samt en kraftig udbygning med vedvarende energi vil det føre til, at CO2-udslippet på hjemmebanen kan reduceres med 40% i 2020 og 67% i 2030 i forhold til 1990. ”

I scenariet er der regnet med fortsat vækst i økonomi, transport, byggeaktivitet mv. Et af de centrale virkemidler er energi-effektiviseringer på f.eks. el-apparater og maskineri frem mod 2020 med hele 42%. Opvarmningsforbruget pr m² forventes nedbragt med 20% og kørselseffektiviteten forbedret dertil, at man kan nå en 30% reduktion af forbruget af fossile brændstoffer i 2020.

Rapporten påpeger samtidig, at hvis Strukturkommissionrapportens nyligt fremlagte planer om udbygning af motorveje bliver gennemført, vil man i en tid med stadig stigende oliepriser ikke bare placere Danmark i en strategisk sårbar position. Det vil samtidig gøre det umuligt at opfylde CO2-reduktioner i størrelsesordenen 40%.

Rapporten Nedtrapning af CO2-udslippet er på Informations foranledning udarbejdet af miljøorganisationen Greenpeace, med faglig konsulentbistand fra Klaus Illum, ECO Consult, som har udviklet SESAM-modellen, The Sustainable Energy Systems Analysis Model.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Steen Nielsen: Danmark kan klare ambitiøse klimamål, Information 22.01.2008.

Nedtrapning af CO2-udslippet, Greenpeace januar 2008 (pdf).

Share