Japan skruer igen op for A-kraften VII – Oi-værket

24. februar 2017

NRAs behandling af sikkerhedsforholdene for de to nyeste reaktorer ved Oi-værket (de to til venstre i billedet) er nu kommet dertil, at de forventes inden længe at kunne opnå endelig godkendelse.

Den japanske atomsikkerhedsinstans NRA har netop godkendt en foreløbig rapport, som åbner for genstart af Kansai Electrics (KEPCOs) Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket. Rapporten bliver nu sendt i høring. Men uanset i tusindvis af kommentarer og indsigelser er erfaringerne indtil nu, at der ikke sker ændringer i denne fase. Det forventes derfor, at reaktorerne vil kunne være klar til opstart allerede i løbet af dette efterår.

Forud skal der indhentes tilladelse fra amt og værtskommune. Disse tilladelser er der ikke grund til at formode, at der bliver problemer med for Oi-værkets vedkommende. Men reaktorerne ligger tæt ved store befolkningskoncentrationer, som ved katastrofer som den ved Fukushima Daiichi-værket vil være stærkt berørt, men ikke har nogen indflydelse på genstarterne – op på vilkårene derfor. Så der vil fra anden side være stort pres for at sikre en bredere indflydelse på genstartsprocesserne. Og der er i de nærliggende Shiga og Kyoto Amter en betydelig modstand mod genstarten af hele den stribe af reaktorer, som ligger placeret langs Fukuis kystlinje.

Kansai-området var forud for Fukushima-katastrofen det område i Japan, hvor man havde den højeste grad af A-kraft, med omkring 50% af strømmen stammende fra atomreaktorer. Derfor var problemerne her også størst, da atomreaktorerne i månederne efter Fukushima-katastrofens begyndelse en efter en blev lukket ned uden at blive genstartet. Derfor blev det gennemtrumfet fra central-administrationen, at de to reaktorer ved Oi-værket blev midlertidig genstartet forud for sommeren 2012 for at undgå strømnedbrud på særligt varme sommerdage, hvor beregningerne viste, at behovet kunne være større end hvad man havde af backup-energimuligheder. Det japanske energisystem er så ubegavet udformet, at der kun kan overføres relativt begrænsede mængder af energi mellem de enkelte forsyningsområder, så det hjalp ikke meget at man i de tilstødende forsyningsområder havde energioverskud.

Nu viste det sig, at disse beregninger ikke holdt. For selv på de allervarmeste sommerdage var der ingen problemer – og havde der ikke været problemer selv hvis man havde undladt at genstarte de to Oi-reaktorer. Dette var stærkt medvirkende til, at den tids premierminister Yoshihiko Noda kom i unåde og DPJ-regeringen ved efterårsvalget led et knusende valgnederlag, selvom det paradoksalt betød, at man genindsatte en pronuclear regering.

Inspektion af boreprøver taget under Oi-reaktorerne, hvor der har været alvorlig mistanke om, at værket var fejlplaceret umiddelbart over en aktiv foldelinje.

Guvernørerne for både Kyoto og Shiga amter har tidligere været stærkt kritiske overfor genstarten af de mange reaktorer langs Fukuis kyst. Selv de magtfulde japanske industriorganisationer, som ellers har presset voldsomt på for at få genstartet reaktorerne, har i Kansai-området slået til lyd for, at det måske ikke var hensigtsmæssigt fremover at have en så høj andel af en energikilde som atomkraften, som man jo havde kunnet se kunne blive tvunget til at lukke ned af en folkestemning, selvom reaktorerne hver især ikke fejlede noget. Og det på en måde, som det ikke ville kunne ske for sol og vind.

Blandt de omkring 45 mio. japanere i Kansai-området er der en betydelig modstand mod genstarterne, som man ikke finder tilsvarende i de fjerne provinser, hvor det indtil nu er lykkedes at få reaktorer genstartet. Genstarten af Oi-reaktorerne kommer således med garanti ikke til at ske i stilhed. KEPCO har tidligere opnået NRAs godkendelse af genstarten af to reaktorer ved Takahama-værket. Men her har domstolene nedlagt forbud mod, at KEPCO på det nuværende grundlag driver atomreaktorer. Umiddelbar er dommen formuleret, således at den ikke bare gælder for Reaktor 3 og 4 ved Takahama-værket, men også blokerer overfor genstart af KEPCOs reaktorer ved Oi-værket.

KEPCO har tabt en første ankesag, og har snart sagt selvfølgelig anket sagen på højere niveau. Men i den nuværende situation vil reaktorerne ikke kunne genstartes selv den dag, hvor NRAs tilladelse og accept fra amt og værkskommune er sikret. Jeg vil følge processen omkring Oi-værket og løbende lave opdateringer herunder, efterhånden som situationen udvikler sig.

De to reaktorer ved Oi-værket, som er på tale, blev igangsat i hhv. 1991 og 1993. Med 40 års levetid vil de således kunne køre frem til 2031 og 2033. De to ældre reaktorer ved Oi-værket blev taget i brug i 1979. Deres 40-års driftsperiode udløber således i 2019. KEPCO har endnu ikke meddelt endeligt, hvad man agter at gøre med disse to reaktorer. Men for to tilsvarende reaktorer ved Takahama-værket og en reaktor ved Mihama-værket har man søgt NRA om godkendelse af forlænget driftsperiode fra 40 til 60 år – og har fået det. Disse godkendelser kræver imidlertid så store sikkerhedsopgraderinger, at man først regner med at disse tre reaktorer bliver klar til ibrugtagelse i 2020. Og KEPCO søger givet at udsætte den endelige beslutning om disse to reaktorer, indtil der er større vished om, dels hvor vanskeligt og bekosteligt det er at få disse levetidsforlængelser effektueret, dels om det overhovedet er muligt at få genstartet reaktorer i regionen med domstolenes afvisning og den massive folkestemning mod A-kraften (se blog-indlæggene om Takahama-værket og om Levetidsforlængelser ved Takahama-værket og Mihama-værket).

I forbindelse med den ekstraordinære genstart af Reaktor 3 og 4 i 2012 blev det stærkt diskuteret, om Oi-værket i virkeligheden var stærkt fejlplaceret umiddelbart over en aktiv foldelinje. Men NRA og KEPCO har efterfølgende gennemført ganske omfattende undersøgelser på stedet og kom i 2014 frem til, at der ikke var tale om aktive foldelinjer – hvilket ville have betydet, at genstart under ingen omstændigheder kunne være kommet på tale.

Update 18.03. – Denne update er ikke om Oi-værket, men er placeret her, indtil der findes en bedre position. I går fandt en distriktsdomstol i Maebashi for første gang siden Fukushima-katastrofen(s begyndelse) for over 6 år siden, at TEPCO og regering havde udvist så meget slendrian, at man var ansvarlig for katastrofen. Der har været mange tilløb dertil, men hidtil har anklagemyndigheden endt med at afvise, at der var basis for at rejse sager overfor enkeltpersoner.

Det er for således på mange måder en milepæl, og vigtigt inden det glider helt ud i glemslens tåger, at det ikke var en naturkatastrofe, men i det store hele en undgåelig og menneskeskabt katastrofe. Når der ikke er megen jubel at spore, er det fordi den afmålte erstatning til gengæld er endog meget beskeden. Man havde i sagsanlægget krævet 11 mio. yen, svarende rundt regnet til to almindelige årslønninger, både til dem, der var blevet evakueret, og de mange, som frivilligt havde evakueret, ofte af hensyn til deres børn. Men havde kun fået en fyrretyvendedel heraf tilkendt. Den del kan nå at ændre sig, for der er tilsvarende sager under behandling mange andre steder i Japan.

Ud over 54 fuldstørrelses atomreaktorer havde Japan frem til 2011 gang i adskillige små forskningsreaktorer rundt omkring på universiteterne. De har ligeledes været standset siden 2011. Men nu har den første i den kategori, en reaktor ved Kindai-universitetet i Osaka, opnået NRAs godkendelse, og den vil blive igangsat her fra det nye studieårs begyndelse 1. april.

Tidligere har det været ganske populært at søge uddannelse omkring atomkraften og ansættelse i et af Japans energiselskaber, der driver landets reaktorer. Men man har ikke kunnet gøre nogen form for reaktorforsøg siden 2011, og uddannelsen har så lav status og søgning blandt de opvoksende generationer, at der på det seneste har været rejst tvivl, om Japan overhovedet havde det fornødne personale til fortsat at håndtere atomkraften forsvarligt.

Update 21.03. – Shaun Bernie fra Greenpeace skiver i en artikel i Asia Times i går om, hvordan det efter 6 år endelig er lykkedes at få placeret det juridiske ansvar for Fukushima-katastrofen ved TEPCO og den japanske regering, at der i næste uge vil blive åbnet en sag om Oi-værket.

Her vil den tidligere medleder af den japanske atomsikkerhedsinstans NRA, Kunihiko Shimazaki, vidne. Shimazaki er Japans nok mest fremrrædende jordskælvsspecialist, og i NRAs tilblivelsesfase stod han for de seismiske aspekter af atomsikkerheden. I forlængelse af de store jordskælv på Kyushu sidste forår har han fremhævet, at NRAs beregningsmodel for, hvor stor mekanisk påvirkning et jordskælv af en given størrelse påfører en bygning, i en række tilfælde er misvisende.

NRA har tidligere afvist Shimazakis kritik af beregningsmodellen. Men nu bliver problematikken genoptaget i forhold til en eventuel genstart af Oi-reaktorerne. For Oi-værket ligger umiddelbart op til foldelinjer med en karakter, som gør, at et jordskælv, hvis Shimazaki har ret, vil føre til voldsommere påvirkninger af bygninger end NRAs nuværende beregningsmodel viser.

Selv hvis retten giver Shimazaki medhold, vil det sandsynligvis ikke standse Oi-reaktorerne. Men sagen vil stille fokus på, om NRA reelt søger at varetage sikkerheden, eller om man i virkeligheden fuldt så meget bekymrer sig om omkostningerne. For hvis Shimazaki har ret, vil projekteringen og godkendelsen heraf sandsynligvis skulle gøres om, når det gælder bygningers og rørføringers modstandskraft overfor jordskælvspåvirkninger, hvilket vil føre til kostbare forsinkelser.

Update 24.05. – I går gav NRA den formelle godkendelse af sikkerheden for Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket. Hermed er der 12 reaktorer, der har nået denne godkendelse fordelt på 6 forskellige værker. Men stadig er der kun tre (men snart fem) af disse, som er kommet i produktion.

Oi-værkets ejer KEPCO sagde ved godkendelsen, at man ville gøre det yderste for at få disse reaktorer hurtigt igangsat med lokalsamfundenes accept. Men der synes ikke deri at ligge, at man er indstillet på at udvide kredsen af lokalsamfund, der skal sanktionere genstarten, til samtlige de kommuner eller amter, der er omfattet af Oi-værkets 30 km sikkerhedszone.

De spørgsmål, som Shimazaki under vejs i processen har haft rejst i forhold til NRAs beregning af et givet jordskævs mekaniske påvirkning af bygningsstrukturerne – og dermed de krav man må stille til deres styrke –  er endt med ikke at ændre ved vilkårene.

Der er stadig meget få informationer om tidslinjen for genstarten af de to reaktorer.

Update 25.08. – Ifølge World Nuclear News har de to reaktorer nu fået NRAs accept af den anden af tre faser i godkendelsen, hvor første fase er godkendelsen af de ændringer, man planlægger at gøre, anden fase indebærer godkendelsen af detaljerede tegninger for, hvordan man vil implementere disse ændringer, mens tredje fase af godkendelsen er såkaldte ‘pre-operation inspections’, hvor repræsentanter fra NRA er med til at se og afgøre, om alt se forsvarligt ud forud for – og under – selve opstartsproceduren.

En række af de tekniske forbedringer, der er aftalt, bliver ikke gennemført før genstarten, men vil skulle være implementeret inden for en femårig periode. Så Oi-værket er hermed rykket markant tættere på en genstart.

Update 19.09. – En undersøgelse ved NRA igangsat i 2014 når frem til den konklusion, at fem atomkraftværker, hvor man allerede har givet tilladelser til genstart, står overfor omfattende problemer, hvis en nærliggende vulkan får et større udbrud. Vulkanudbrud har altid været en af de store jokere i sikkerhedsvurderingerne, for nok er der mange vulkaner i Japan, ikke mindst på Kyushu, men der er også langt mellem de helt store udbrud, i hvert fald målt med et atomkraftværks levetid. Men undersøgelsen når frem til, at problemerne med askenedfald kan være op til 100 gange større end hidtil antaget, og at det kan føre til, at reaktorernes kølingsanlæg svigter. Det var et tilsvarende svigt i kølingen, der i 2011 førte til nedsmeltinger af tre reaktorer ved Fukushima Daiichi-værket).

Ifølge rapporten er Reaktor 3 ved Ikata-værket, som er genstartet, samt Reaktor 3 og 4 ved Genkai-værket, som står overfor at blive genstartet til marts næste år, de reaktorer, der har størst risiko for vulkanudløste svigt i kølingen. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad NRA agter at gøre ved disse værker. Derudover er der markant risiko for reaktorer ved Mihama-værket og ved Oi-værket.

Update 28.09. – Ifølge Japan Times og nyhedsbureauet Jiji har Fukui Amtsråd i dag givet grønt lys for genstarten af Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket gennem vedtagelsen af et ‘opinion paper’. Dermed er beslutningen lagt i hænderne på guvernør Issei Nishikawa, der siger, at han vil træffe beslutningen i samarbejde med amtsrådet og bystyret i Oi. Amtsrådets ‘opinion paper’ stiller en række fordringer til værkets ejer, KEPCO, og til statsadministrationen blandt andet om at overbevise befolkningen om, at værkerne er nødvendige, udarbejde evakueringsplaner for større områder (de nuværende sikkerhedszoner samt at sikkerhedsplanernes effektivitet forbedres.

Yderligere er der der i amtets ‘opinion paper’ fordringer om at etablere løsninger for håndteringen af de brugte brændselslegemer, der stadig blot hober sig op i foreløbige bassiner rundt omkring på landets atomkraftværker her næsten et halvt århundrede efter indledningen af det japanske atomenergi-eventyr, samt at etablere programmer for revitaliseringen af de små samfund rundt omkring Oi-værket.

Altsammen vigtige fordringer, der peger på de markante – nogle ville sige graverende – huller, der er i den igangværende opgradering af sikkerheden ved de japanske atomkraftværker efter Fukushima-katastrofen i 2011. Men ikke noget, der kan standse igangsættelsen af de to reaktorer ved Oi-værket.

Tidligere på måneden (8. september) gav Ois borgmester Hiroshi Nakatsuka lokalsamfundets accept af KEPCOs genstart af de to reaktorer. Med udmeldingerne i dag fra amtsrådet synes der ikke at være noget, der kan bremse KEPCOs genstart af Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket. Der er dog stadig ikke umiddelbart informationer om, hvornår reaktorerne er klar til genstart.

Update 27.11. – Fukuis guvernør Issei Nishikawa gav i dag ved en nyhedskonference det formelle ja til genstarten af Oi-værkets Reaktor 3 og 4. “I have agreed to the restart after taking into account the position of the Oi town government and Fukui prefectural assembly, as well as the response by the central government and the operator of the plant concerning our request to have an interim storage site for spent nuclear fuel to be built outside the prefecture,” sagde han. Dette var ventet efter det foreløbige ja fra amtsside for to måneder siden. KEPCO oplyser nu, at man håber på at kunne få reaktor 3 kar til start midt i januar 2018 og Reaktor 4 midt i marts.

En af de betingelser for genstarten, der i september blev stillet fra amtsside, var, at KEPCO snarest måtte se at finde en løsning på opbevaringen af de brugte brændselslegemer. Som ved samtlige Japans øvrige atomkraftværker bliver de efter brug blot sat tilbage i store kølebassiner. Og som man så i tiden efter Fukushima-katastrofen, så var et af de store fulde bassiner til opbevaring af brugte brændselslegemer, som var blevet beskadiget ved jordskælvet i 2011, længe regnet som en af de store risiko-faktorer ved det havarerede værk. Nu har KEPCO forpligtet sig til senest med udgangen af 2018 at fremlægge konkrete planer for en mere varig, omend stadig foreløbig, strategi for opbevaring af de brugte brændselslegemer. Og industriminister Hiroshige Seko har forpligtet sig til at medvirke til projektet. Som de fleste andre lande har Japan endnu ikke fundet nogen endelig løsning på sit atomaffaldsproblem. Man er end ikke afklaret i forhold til spørgsmålet, om man skal søge at oparbejde og genanvende affaldet eller ej. Og de enheder til en sådan genoparbejdningsproces, man igennem flere årtier har søgt at etablere, har indtil nu ikke produceret ret meget andet end milliardudgifter. Men det er beslutninger, der må træffes på nationalt niveau – og har ganske lange udsigter. For de ganske mange stemmer, der i tiden efter Fukushima-katastrofen slog til lyd for, at nu måtte man have oprydningsaspektet med og være på det rene med, hvad man gjorde af atomaffaldet, inden man bare satte det hele i gang igen, er i det store hele forstummet.

At protestbevægelsen definitivt har mistet gassen kan klart aflæses af, at der kun var 20 antiatomkraft-demonstranter foran amtsbygningen i Fukui, hvor pressekonferencen fandt sted.

Update 10.02.2018 – Ifølge WNN har KEPCO nu påbegyndt isættelsen af brændselselementer i Reaktor 3 og forventer at kunne have både Reaktor 3 og Reaktor 4 i produktion inden sommervarmen for alvor sætter ind. Dette er noget forud for tidligere tidsplaner, hvorefter Reaktor 3 ville blive få genindsat brændselselementer i midten af april, og Reaktor 4 ville følge efter omkring en måned efter.

Når de to reaktorer ved Oi-værket kommer i gang igen, vil Japan øge sit antal genstartede reaktorer fra 5 til 7. Der er således stadig langt til de 52 reaktorer, Japan havde i gang forud for Fukushima-katastrofen. Ja lige nu er der meget, der skal falde på plads blot for at få 10 reaktorer i gang igen. Måske det lykkes at få de to reaktorer ved Genkai-værket på det nordlige Kyushu genstartet i år, men herefter kommer der igen til at gå nogen tid.

KEPCO regner herefter med at påbegynde dekommissioneringen af Oi-værkets Reaktor 1 og Reaktor 2, der begge er fra 1979 og dermed hastigt nærmer sig tidsgrænsen på 40 år. Beslutningen blev truffet i december (2017), og medvirkende til beslutningen var, at blandt andet selve reaktorkappen ville skulle forstærkes, for at man ville kunne gøre sig håb om at få tilladelse til at forlænge driftsperioden fra 40 til 60 år, hvilket ville give pladsproblemer. Disse to reaktorer er således de første større reaktorer (med en kapacitet på hver især over 1 MW), der sendes til dekommissionering. Men der er stadig ganske mange reaktorer, som forsyningsselskaberne har undladt at træffe beslutningerne om, som realistisk set aldrig kommer i gang igen, men hvor man har søgt at udsætte afgørelserne indtil man havde fået andre reaktorer i gang igen. For dekommissioneringsprocesserne er voldsomt ressourcekrævende, og det viste sig efter 2011, hvor det en overgang var på tale kun at genstarte et fåtal af reaktorerne, at mange forsyningsselskaber var betragteligt bagud med opsparingerne til reaktorernes dekommissionering.

Der findes her på bloggen en række indlæg om reaktorgenstarter efter NRAs nye regelsæt, som løbende opdateres. Se (om): Sendai-værket, Ikata-værket, Takahama-værketKashiwazaki-Kariwa-værket, levetidsforlængelser ved Takahama- og Mihama-værket, Genkai-værket, Oi-værket samt Monju-værket (på vej).

Se tidligere blog-indlæg: Fukushima update IIIFukushima update IVFukushima update V – grønt lys for Sendai-reaktorerneDomstol bremser reaktor-genstart i Fukui,  Paris 2015 – Japans INDC i støbeskeenAlligevel retsligt opgør om Fukushima-katastrofenParis 2015 – Japans INDC og Japansk reaktorgenstart i sigte.

Herunder følger først links vedrørende Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket og generelle links om den japanske atomkraft. Derefter følger links om en række af de øvrige reaktorer, hvor der arbejdes på godkendelse og genstart. Nederst er der links vedrørende udviklingen i dekontamineringsarbejdet på og omkring Fukushima Daiichi og forberedelserne til dekommisioneringsarbejdet, som nu forventes at tage mindst et halvt århundrede.

 

Links om genstart af reaktorer ved Oi-værket

No Fukui evac plan needed for simultaneous nuclear accidents: Cabinet documents, (Jiji) Japan TImes 11.02.2018.

Kansai to start loading fuel at Ohi 3 ahead of restart, World Nuclear News 08.02.2018.

Kansai opts to retire older Ohi units, World Nuclear News 22.12.2017.

Fukui governor OKs restart of two reactors at Oi plant, (Kyodo) Japan Times 27.11.2017.

Fukui gives OK to restart of Kansai Electric’s Oi nuclear plant, Asahi Times 27.11.2017.

Fukui Prefectural Assembly OKs restart of Oi reactors, leaving final decision to governor, (Jiji) Japan Times 28.09.2017.

Cooling systems at five NRA-cleared nuke plants could fail if nearby volcanoes erupt, (Kyodo, Jiji) Japan Times 19.09.2017.

Three more Japanese reactors step closer to restart, World Nuclear News 25.08.2017.

Support of areas within 30-km zone vital for reactor restarts, (leder) Asahi Shimbun 05.06.2017.

2 more nuclear reactors in Japan clear regulator’s safety review, (Kyodo) Mainichi 24.05.2017.

Eric Johnston: Kepco restarts Takahama No. 4 reactor amid anti-nuclear protest, Japan Times 17.05.2017.

2 more nuclear reactors effectively clear regulator’s safety review, Kyodo 22.02.2017.

NRA to scrap recalculated quake ground motion data for Oi nuclear plant, Mainichi 21.07.2016.

Ex-NRA bigwig demands recalculation of Oi nuclear plant quake estimate, Mainichi 15.07.2016.

Quake scale may be underestimated in calculations for nuclear plants: Ex-NRA official, Mainichi 17.06.2016.

 

Optegnelser om Oi-værket

12.02.2014 – NRA: Foldelinje under Oi-værket ikke aktiv.

03.12.2013 – Omfattende retssager mod Oi-værket.
15.09.2013 – Japan igen uden A-kraft.
02.09.2013 – NRA frikender Oi-værkets undergrund.
02.09.2013 – Reaktor 3 ved Oi-værket standset.
20.08.2013 – Undergrunden under Oi-værket frikendt.
28.07.2013 – Nye undersøgelser ved Oi-værket.
16.06.2013 – NRA godkender de to igangværede reaktorer ved Oi-værket.
12. maj – NRA kræver fornyede undersøgelser ved Oi-værket.
19. marts – Oi-værket får lov at køre indtil september.

29. december – NRA indleder nye undersøgelser ved Oi-værket.
4. november – NRA undersøger foldelinjer under Oi-værket.
30. november – To sagsanlæg for at få Oi-værket nedlagt.
10.06.2012 – Aktive foldelinjer under Oi-værket
.

 

Genoparbejdninganlægget ved Rokkasho

Japan Nuclear Fuel skipped safety checks at Rokkasho plant for 14 years, (Kyodo) Japan Times 12.10.2017.

Completion of Rokkasho nuclear reprocessing plant likely to be delayed yet again, (Jiji) Japan Times 30.09.2017.

 

Generelt om A-kraft i Japan

Nine reactors in Japan use products manufactured by steel maker that admitted faking quality data, (Jiji) 16.11.2017.

Japan nuclear panel plans reduction in plutonium stockpile, but details remain unclear, (Kyodo) Japan Times 04.10.2017.

Damages for the nuclear disaster, (leder) Japan Times 30.09.2017.

Japan weighs exports of safer, next-gen nuclear reactors, Nikkei Asian Review 17.09.2017.

Tokyo Governor Koike: will examine steps to exit nuclear power dependence by 2030, Reuters 28.09.2017.

8 Japan Nuclear Reactors At High Risk Of Volcano Damage, NRA Confirms, Simply Info 19.09.2017.

Nuke plants could be ‘missile targets’: ex-PM Koizumi, Mainichi 09.09.2017.

Keishi Nishimura: The hidden costs households must pay for nuclear disaster in 2011, Asahi Shimbun 27.02.2017.

Time to transform Japan’s nuclear plant inspection system, (leder) Mainichi 27.02.2017.

Nuclear watchdog calls for pipe checkups at reactors after damage found, (Jiji) Japan Times 19.01.2017.

Pipe checks at Japan’s nuclear control rooms conducted without removing insulation, (Jiji) Japan Times 15.01.2017.

Federation estimates Fukushima nuke plant cleanup costs, redress may rise to ¥8 trillion, (Kyodo) Japan Times 07.10.2016.

Finbarr Flynn, Tesun Oh & Emi Urabe: Fukushima Cleanup Talks Put Tepco Survival Risk in Focus, Bloomberg 06.10.2016.

Making new power suppliers pay for reactor decommissioning costs unacceptable, (leder) Mainichi 04.10.2016.

Government likely to retain grip on beleaguered Tepco, (Kyodo) Japan Times 02.10.2016.

Utilities may get caps on liability in time of serious nuke accidents, Asahi Shimbun 02.10.2016.

Osamu Tsukimori: Japan, India to sign nuclear cooperation deal in November: report, Reuters 30.09.2016.

New power firms may have to pay some costs for nuke reactor decommissioning, Mainichi 28.09.2016.

Stephen Stapczynski & Emi Urabe: Thousands Work Daily at Japan Nuclear Plant Selling No Power, Bloomberg 15.09.2016.

Japanese steel in French nuclear facilities found to have high impurity level, (Kyodo) Japan Times 14.09.2016.

Gov’t may shift nuke accident, reactor decommissioning costs onto new power suppliers, Mainichi 08.09.2016.

Japan to start background checks of nuclear workers in anti-terrorism effort, (Kyodo) Japan Times 07.09.2016.

Anti-nuclear activists’ METI camp razed in darkness after years battling over Fukushima, (Kyodo) Japan Times 21.08.2016.

New method to predict danger of active faults, NHK 19.08.2016.

Former town mayor recalls town referendum that booted plans for nuclear plant, (Jiji) Japan Times 18.08.2016.

Atsushi Shingen: Nuclear disaster evacuation plans worry many local authorities, Asahi Shimbun 03.08.2016.

Japanese Government Wins in Supreme Court: Tents of Anti-Nuclear Groups Next to METI Ministry Building to Be Forcibly Removed, Atoms in Japan 03.08.2016.

Jarne Blakkarly: Hurdles mar Japan’s renewable energy equation, Japan Times 22.07.2016.

Japan’s Business Lobby Bails On Nuclear, Simply Info 22.07.2016.

Osamu Tsukimori & Aaron Sheldrick: Japan business lobby says Abe govt can’t rely on nuclear energy, Reuters 22.07.2016.

NRA seeks background checks on nuclear workers to prevent terror attacks, Mainichi 13.07.2016.

Justice minister, LDP suffer heavy blows in Tohoku over frustration with 3/11 cleanup, TPP deal, (Kyodo) Japan Times 11.07.2016.

Parties vague on atomic power pledges in run-up to Upper House election, (Jiji) Japan Times 03.07.2016.

Hiroyuki Yoshida: Floating wind turbine begins slow trip to off Fukushima coast, Asahi Shimbun 03.07.2016.

Chugoku faces 50% chance of strong quake in next 30 years: government’s latest regional report, (Jiji) Japan Times 01.07.2016.

Toshihide Ueda: Monju fiasco, Fukushima plans point to a better energy source, Asahi Shimbun 30.06.2016.

Nuclear watchdog finds 3 nuclear plants guilty of ‘malicious’ safety violations, Mainichi 30.06.2016.

Shareholders urge Japan’s utilities to end nuclear power generation, (Kyodo) Japan Times 28.06.2016.

Shareholders call on utilities to abandon nuclear energy, Asahi Shimbun 28.06.2016.

Japanese gov’t withheld report on Chernobyl disaster’s health effects, Mainichi 04.06.2016.

Aaron Sheldriek: Japan to cut emphasis on nuclear in next energy plan: sources, Reuters 27.05.2016.

Truths deliberately covered about Fukushima surface over five years, New China 23.05.2016.

U.S. would back a rethink of Japan’s plutonium recycling program: White House, (Kyodo) Japan Times 21.05.2016.

Fukui Prefecture plans tax on spent nuclear fuel, (Jiji) Japan Times 19.05.2016.

Nuclear center waits over a year to report cyber-attack, Asahi Shimbun 19.05.2016.

Japan’s government to forgo power conservation request for first time since 2011 earthquake, (Kyodo) Japan Times 13.05.2016.

Jin Nishikawa: 70-cm fault slippage in cliff found in Kumamoto, Asahi Shimbun 01.05.2016.

3/11 Prime Minister Kan recognized for efforts to phase-out nuclear power, (Kyodo) Japan Times 01.05.2016.

Yuri Kageyama & Mari Yamaguchi: Japan lawyer wants no-nukes after Fukushima, AP 07.04.2016.

Aaron Sheldrick & Osamu Tsukimori: Japan nuclear dilemma to undercut power reforms, Reuters 31.03.2016.

Plutonium from Japan to be disposed of underground in New Mexico, (Kyodo) Japan Times 02.04.2016.

Hirumi Kumai: NRA shows how it will train staff to respond to a nuclear crisis, Asahi Shimbun 24.03.2016.

Government reluctant to specify SDF role in nuclear crisis, Asahi Shimbun 13.03.2016.

Terry Macalister: Ex-Japan PM: nuclear power remains unsafe and too costly, The Guardian 11.03.2016.

Gabriel Domínguez: ‘Nuclear energy has no sustainable, democratic future in Japan’, (interview med Tetsunari Iida) Deutsche Welle 29.01.2016.

Faster communication sought for nuclear accidents, NHK 26.01.2016.

Struggling Toshiba may spin off ailing Japan nuclear power business, (Kyodo) Japan Times 27.01.2016.

Panel begins debate on reducing operators’ liability for nuclear accidents, (Jiji) Japan Times 25.01.2015.

IAEA suggests Japanese government to amend nuclear safety law, Lawyer Herald 25.01.2016.

Plutonium’s global problems are piling up, Eco-Business 25.01.2015.

Mari Yamaguchi: IAEA: Japan’s nuclear watchdog needs to strengthen inspections, staff competency, Japan Today 23.01.2016.

Paul Brown: Armed Ships Embark on Secretive Plutonium Mission From Japan to the U.S., EcoWatch 22.01.2016.

Mary-Ann Russon: Nuclear power plants in 20 countries ‘do not have any protection’ against cyberattacks, International Business Times 15.01.2016.

NRA to call for checks of safety-related cables at nuclear plants, (Jiji) Japan Times 06.01.2016.

Genkai nuclear reactor marked to be scrapped, NHK 21.12.2015.

Reiji Yoshida: Nuclear power plants feared vulnerable to terrorist groups, Japan Times 20.12.2015.

 

Udbygningen af den vedvarende energi – vindkraft

Osamu Tsukimori: Japan accelerates wind power development as govt support pays off: study, Reuters 28.02.2017.

 

Genstart af reaktor ved Tsuruga-værket

– genstart sandsynligvis umulig på grund af aktive foldelinjer under reaktor

Nuclear operator seeks restart despite active fault under plant, (Kyodo) Japan Times 05.11.2015.

Japan Atomic Power pushes for Tsuruga reactor restart despite fault warning, Asahi Shimbun 05.11.2015.

John Timmer: What to do with a nuclear plant on a fault line, Ars Tchnica 03.02.3014.

 

Genstart af Shimane-værket, færdiggørelse af reaktor 3

Utility eyes NRA screening nod for new nuclear reactor in Shimane, Asahi Shimbun 17.02.2018.

Eric Johnston: Shimane Prefecture group delivers petition to Gov. Zenbei Mizoguchi opposing restart of Matsue reactor, Japan Times 14.02.2018.

Retiring Shimane reactor ‘an option’, (Kyodo) Japan Times 28.03.2014.

Eric Johnston: Citizens seek nuclear-free Shimane, Japan Times 06.01.2014.

 

Genstart af reaktor ved Higashidori-værket

– genstart sandsynligvis umulig på grund af aktive foldelinjer under reaktor

Agency confirms active faults running near Higashidori nuclear plant in Aomori, (Jiji) Japan Times 28.11.2015.

 

Genstart af reaktor ved Shika-værket

– genstart sandsynligvis umulig på grund af aktive foldelinjer under reaktor

Key electrical switchboard at Shika nuke plant almost flooded: NRA, Mainichi 20.10.2016.

Takashi Sugimoto: Rainwater flood in Shika nuclear plant raises concerns at NRA, Asahi Shimbun 20.10.2016.

Shika nuclear plant closer to being scrapped as NRA upholds fault ruling, (Kyodo, Jiji) Japan Times 27.04.2016.

Utilities aim to overturn NRA expert panel’s fault assessment, Mainichi 04.03.2016.

Fault under Shika nuclear reactor likely to be active: NRA expert panel, Mainichi 03.03.2016.

 

Genstart / dekommissionering af reaktorer ved Hamaoka-værket

– 22 m høj tsunami-sikring afsluttet, men stadig seismisk katastrofalt placeret værk

Governor states firm opposition to Hamaoka plant restart, Asahi Shimbun 29.06.2017.

Stephen Stapczynski: 2017 gubernatorial elections may pose snag to Abe’s reactor restart quest, (Bloomberg) Japan Times 21.10.2016.

Kazuhiko Okada: Memo: Residents got 3 billion yen to host Hamaoka nuclear plant, Asahi Shimbun 21.07.2016.

No municipalities near Hamaoka nuclear plant want restart: survey, Mainichi 14.05.2016.

Sea wall to guard against tsunami completed at Hamaoka nuclear plant, (Kyodo) Japan Times 31.03.2016.

Dismantling work to start at Hamaoka units, World Nuclear News 03.02.2016.

Nuclear operator gets approval for demolition plan, NHK 03.02.2016.

Wall to protect against tsunami built at Hamaoka nuclear plant, Mainichi 28.12.2015.

 

Optegnelser om Hamaoka-værket

15.02.2014 – Stærke reaktioner mod genstart af Hamaoka-værket.
14.02.2014 – Ansøgning til NRA om reaktor 4 ved Hamaoka-værket.

20.12.2013 – Hamaoka-værket gør sig klar.
26.09.2013 – Ansøgning om reaktorgenstart ved Hamaoka-værket på vej.
14. maj – Hamaoka-værket i gabestokken.
22. april – Fornyet politisk modstand overfor Hamaoka-værket .

21.09.2012 – Afstemning om Hamaoka-værket på vej.
28.08.2012 – afstemning på vej om genstarten af Hamaoka-værket.
13.08.2012 – Underskriftindsamling mod Hamaoka-værket.

 

Optegnelser om Onagawa-værket

1,130 cracks, 70% rigidity lost at Onagawa reactor building, Asahi Shimbun 18.01.2017.

20.12.2013 – Onagawa-værket gør sig klar til opstart.

 

Færdiggørelse af reaktor ved Oma-værket

Mayor in rural Japan who supports construction of nuclear plant wins fourth term, (Jiji) Japan Times 15.01.2017.

J-Power delays plan to begin operating Oma nuclear plant until 2024, (Kyodo) Japan Times 09.09.2016.

 

Opførelse af nyt atomkraftværk ved Kaminoseki

– allerede store stridigheder før 2011

Chugoku Electric accused of using SLAPP tactics to intimidate protesters, (Kyodo) Japan Times 09.09.2016.

Yamaguchi Prefecture renews license for new nuclear plant project, (Kyodo) Japan Times 03.08.2016.

 

Etablering af langtidsdepot for radioaktivt affald

Low-level nuclear waste to be buried 70 meters underground: NRA, Mainichi 26.05.2016.

Japan studying disposal of highly radioactive waste under seabed, (Jiji) Japan Times 26.01.2016.

Thirteen prefectures say no to hosting nuclear waste depository, (Kyodo) Japan Times 29.11.2015.

 

Dekommissionering af Fukushima Daini-værket

– blev tidligt lovet, men er endnu ikke igangsat

Incoming Tepco chief eager for tie-ups to raise funds, vows decision on whether to scrap Fukushima No. 2, (Kyodo) Japan Times 15.06.2017.

Fate of Fukushima No. 2 nuclear plant remains unknown, (Jiji) Japan Times 03.01.2017.

Quake disrupts cooling of fuel at Fukushima No. 2 nuclear plant, Asahi Shimbun 22.11.2016.

Reiji Yoshida: Quake prompts temporary halt to cooling of spent fuel rods in Fukushima No. 2 pool, Japan Times 22.11.2016.

Japan mulls legislation requiring local government approval for restarting Fukushima No. 2 nuclear plant, (Jiji) Japan Times 22.09.2016.

Justice minister, LDP suffer heavy blows in Tohoku over frustration with 3/11 cleanup, TPP deal, (Kyodo) Japan Times 11.07.2016.

 

Sundheden for dekommissioneringsarbejderne ved Fukushima Daiichi

Ex-worker during Fukushima disaster sues Tepco, Kyushu Electric over leukemia, (Kyodo) Japan Times 02.02.2017.

15 Fukushima Workers Have Cancer, Simply Info 18.01.2017.

Man’s leukemia deemed result of his work at Fukushima plant, Asahi Shimbun 20.08.2016.

 

Sundheden for beboerne i de omgivende landskaber

Dunrenard: 7 Times More Leukemia in 2015 than 2014, 80% in Eastern Japan, Fukushima 311 16.01.2017.

10 more thyroid cancer cases diagnosed in Fukushima, Mainichi 28.12.2016.

Mizuho Aoki: Thyroid cancer spike fuels Fukushima fears but cause could be over-diagnosis, Japan Times 13.05.2016.

Asahi survey: 70% of evacuees report declined health since 3/11, Asahi Shimbun 22.03.2016.

Less than 15 percent of evacuees want to return to Fukushima homes, Asahi Shimbun 28.10.2015.

Eiichiro Ochiai: The Human Consequences of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant Accidents, Japan Focus 28.09.2015.

 

Oprydning og dekommissionering af Fukushima Daiichi-værket

Chikako Kawahara: 3-year delay in removal of fuel rods from Fukushima plant, Asahi Shimbun 26.09.2017.

Chikako Kawahara: TEPCO to delay emptying fuel storage pools at Fukushima plant, Asahi Shimbun 21.09.2017.

High-priced Fukushima ice wall nears completion, but effectiveness doubtful, Mainichi 16.08.2017.

Minister opposes releasing treated water from Fukushima plant into sea, Mainichi 15.07.2017.

Tepco backpedals after disaster reconstruction chief knocks plan to dump tritiated water into sea, (Kyodo) Japan Times 15.07.2017.

TEPCO chair: Treated water must be released into sea, (AP) Asahi Shimbun 14.07.2017.

Fukushima’s tritiated water to be dumped into sea, Tepco chief says, (Kyodo) Japan Times 14.07.2017.

Robots’ limitations exposed in search for melted nuclear fuel in Fukushima, Mainichi 27.02.2017.

Proud workers at Fukushima No. 1 nuke plant risk deadly radiation danger, Mainichi 27.02.2017.

Fukushima nuclear plant still plagued by tainted water 6 years after meltdowns, Mainichi 25.02.2017.

What The New Fukushima Unit 2 Inspection May Indicate, Simply info 02.02.2017.

Tepco finds gaping hole in grate under containment vessel, potential fuel debris at Fukushima No. 1 power plant, (Kyodo) Japan Times 02.02.2017.

Radiation level at Fukushima reactor highest since 2011 disaster; grating hole found, Mainichi 02.02.2017.

Cameco to contest Tepco’s termination of supply contract, wnn 01.02.2017.

Footage points to difficulty in removing possible melted fuel at Fukushima plant, Mainichi 31.01.2017.

Masanobu Higashiyama: Images indicate bigger challenge for TEPCO at Fukushima plant, Asahi Shimbun 31.01.2017.

Stephen Stapczynski: Japan Is Closer to Finding Lost Nuclear Fuel With Fukushima Pictures, Bloomberg 31.01.2017.

Justin McCurry: Possible nuclear fuel find raises hopes of Fukushima plant breakthrough, The Guardian 31.01.2017.

Kazuaki Nagata: Melted nuclear fuel possibly found below stricken reactor’s pressure vessel at Fukushima No. 1, Japan Times 30.01.2017.

TEPCO may have located melted fuel for 1st time at Fukushima plant, Asahi Shimbun 30.01.2017.

TEPCO starts full survey inside Fukushima No. 2 reactor vessel, Asahi Shimbun 27.01.2017.

Kríshna V. Kurup: Plans to remove nuclear fuel at Fukushima delayed again – Nikkei, Reuters 25.01.2017.

Fukushima Frozen Wall Progress 2017, Simply Info 19.01.2017.

Fukushima Unit 2 Containment Inspection, What You Need To Know, Simply info 02.01.2017.

Tepco customers have paid ¥2.4 trillion to cover nuclear power-related costs since 2012 rate hike, (Jiji) Japan Times 32.12.2016.

Court denies disclosure of Tepco officials’ testimony about Fukushima disaster, (Jiji) Japan Times 27.12.2016.

Kohei Tomida: NRA: Ice wall effects ‘limited’ at Fukushima nuclear plant, Asahi Shimbun 27.12.2016.

Ice wall at Fukushima nuclear plant revealed for first time, Mainichi 22.11.2016.

465 suspected of working illegally at Fukushima nuke plant in 2015, Mainichi 22.11.2016.

Kazuaki Nagata: Tepco admits success of Fukushima ice wall still unknown, Japan Times 30.09.2016.

Kohei Tomida: Heavy rains stall assessment of frozen wall at Fukushima plant, Asahi Shimbun 29.09.2016.

TEPCO to begin removing tainted water at Fukushima plant, Asahi Shimbun 29.09.2016.

Fukushima Daiichi To Clean Debris Off Sea Floor, Simply info 28.09.2016.

Akira Minami: Records of Diet’s Fukushima investigation still under wraps, Asahi Shimbun 25.09.2016.

Fukushima Daiichi To Cost Citizens Another $83 Billion, Simply info 23.09.2016.

Concern as leaky ‘ice wall’ around Fukushima nuke plant resembles ‘bamboo screen’, Mainichi 07.09.2016.

Takashi Sugimoto: Robot to probe nuke fuel debris in Fukushima No. 2 reactor, Asahi Shimbun 06.09.2016.

Stephen Stapczynski & Emi Urabe: Treated Fukushima Water Safe for Release, Tepco Adviser Says, Bloomberg 05.09.2016.

‘99% effective’ Fukushima ice wall fails to seal off crippled nuclear plant, RT 20.08.2016.

Kohei Tomita: Panel: TEPCO’s ‘ice wall’ failing at Fukushima nuclear plant, Asahi Shimbun 19.08.2016.

New study on Fukushima reactor shows most fuel was contained, Asahi Shimbun 29.07.2016.

Bulk of melted fuel at bottom of Fukushima No. 2 reactor vessel: Tepco, (Kyodo) Japan Times 28.07.2016.

TEPCO admits that ice wall will not stop groundwater from entering crippled Fukushima Daiichi reactor buildings, Enformable 22.07.2016.

Radioactive “Glass” Found In Lungs Of Fukushima Workers, Simply Info 21.07.2016.

Tomoko Ohtake: In first, Tepco admits ice wall can’t stop Fukushima No. 1 groundwater, Japan Times 20.07.2016.

Reactor decommissioning plan revised, NHK 20.07.2016.

TEPCO told to solve problem of harmful water at Fukushima plant, Asahi Shimbun 20.07.2016.

NRA pushes for early processing of radioactive water at Fukushima plant, Mainichi 20.07.2016.

NDF Tries To Walk Back Fukushima Daiichi Sarcophagus Admission, Simply Info 18.07.206.

State minister rules out sarcophagus option, NHK 15.07.2016.

‘Stone coffin’ eyed for decommissioning Fukushima plant: report, Mainichi 14.07.2016.

Fukushima reactor makers not liable: Japan court, (APF) Channel News Asia 13.07.2016.

Fukushima Daiichi Decommissioning Takes A Horrible Turn, Simply Info 13.07.2016.

Kazuaki Nagata: Outgoing Fukushima plant chief says long road still ahead, Japan Times 30.06.2016.

NRA casts doubt on TEPCO ice wall project at Fukushima nuke plant, Mainichi 30.06.2016.

Fukushima and the oceans: What do we know, five years on? phys.org 30.06.2016.

Power outage at Fukushima nuclear power plant causes machinery to shut down, (Kyodo) Japan Times 28.06.2016.

Edano denies pressuring Tepco over ‘meltdown’ use, (AP, Kyodo) Japan Times 17.06.2016.

What’s behind TEPCO ban on term ‘core meltdown’ after Fukushima crisis? Mainichi 17.06.2016.

DPJ leaders deny urging cover-up of Fukushima meltdown, Asahi Shimbun 17.06.2016.

Kazuaki Nagata: Tepco chief likely banned use of ‘meltdown’ under government pressure: report, Japan Times 16.06.2016.

Iori Mochizuki: Tepco to inject cement instead of frozen water wall, Fukushima Dairy 02.06.2016.

Possible Causes Of Fukushima Frozen Wall Failures, Simply Info 01.06.2016.

TEPCO reveals only handful knew meltdown manual existed, Asahi Shimbun 31.05.2016.

Kohei Tomita: 10% of TEPCO’s frozen soil wall at Fukushima site not working, Asahi Shimbun 26.05.2016.

Reiji Yoshida: Tepco to put some Fukushima decommissioning work on hold during G-7 summit, Japan Times 13.05.2016.

Fukushima Frozen Wall Not Solid, What You Need To Know, Simply Info 02.05.2016.

Yuri Kageyama & Mari Yamaguchi: Fukushima No. 1 plant’s ice wall won’t be watertight, says chief architect, (AP) Japan Times 29.04.2016.

Dumping tritium from Fukushima into sea is best option: ministry, Asahi Shimbun 20.04.2016.

Fukushima Workers Removing Tanks Receive High Radiation Exposures, Simply Info 18.04.2016.

Someone At TEPCO Knew The Meltdown Standard, Simply Info 14.04.2016.

Karl Mathiesen: Is it safe to dump Fukushima waste into the sea? The Guardian 13.04.2016.

Yuri Kageyama: Japan Prepares for Release of Tritium From Fukushima Plant, (AP) ABC News 12.04.2016.

TEPCO official knew standard for meltdown at Fukushima, Asahi Shimbun 12.04.2016.

TEPCO says 5.3 tons of tainted water leaked at nuclear plant, Asahi Shimbun 24.03.2016.

Luca W. Hixson: Nuclear Meltdown: Releasing radiation and containing the truth, Enformable 29.02.2016.

Fukushima disaster still ongoing, says Naoto Kan, Green Cross 01.02.2016.

Hiromi Kumai: TEPCO delays robotic surveys at Fukushima nuclear reactors, Asahi Shimbun 29.01.2016.

British Teams To Develop Submersible Robots For Fukushima Daiichi, Nuclear Street 18.01.2016.

Kazuaki Nagata: Toshiba unveils remote-controlled device to remove reactor 3 fuel assemblies at Fukushima No. 1, Japan Times 18.01.2016.

Masakazu Honda & Miki Aoki: Researchers: No doubt cleanup at Fukushima nuclear plant contaminated rice crops in 2013, Asahi Shimbun 18.01.2016.

Hiromi Kumagai: TEPCO confronts new problem of radioactive water at Fukushima plant, Asahi Shimbun 26.12.2015.

Iori Mochizuki: Underground wall nearly doubled the increasing speed of retained water in plant buildings, Fukushima Dairy 19.12.2015.

Steel barrier creating more contaminated water, (video) NHK 18.12.2015.

TEPCO preps for Fukushima No. 1 reactor building debris removal, Asahi Shimbun 18.12.2015.

Officials now say Fukushima reactor with MOX fuel “leaked directly from containment” – TV: Contamination of environment was due to “failure of vessel” – Experts: This has caused additional worries because MOX is more “radioactively aggressive” due to plutonium content, Energy News 18.12.2015.

Delay in cooling of Fukushima reactor possibly due to melted rubber, (Kyodo) Mainichi 18.12.2015.

TEPCO Makes Two New Big Admissions On Fukushima Disaster, Simply Info 17.12.2015.

Masanobu Higashiyama: TEPCO: Key pressure relief valves failed at No. 2 reactor during Fukushima disaster, Asahi Shimbun 17.12.2015.

Iori Mochizuki: Tepco considers evaporating 800,000 m3 of Tritium water to the air, Fukushima Dairy 16.12.2015.

Fukushima decommission chief: ‘No textbook’ for cleanup, (AP) Asahi Shimbun 15.12.2015.

Robert Hunzkier: Fukushima Amplifies Murphy’s Law, Counterpunch 14.12.2015.

Japan’s Craziest Nuclear Idea To Date, Simply Info 14.12.2015.

Japan to consider ocean disposal of nuclear waste, Asahi Shimbun 12.12.2015.

Radioactivity level rises 4,000-fold in duct water at Fukushima plant, Asahi Shimbun 15.12.2015.

How The Fukushima Daiichi Sea Wall Was Damaged, Simply Info 01.12.2015.

Iori Mochizuki: Increasing groundwater is “bulging” the coastal area of Fukushima plant after building underground wall, Fukushima Dairy 26.11.2015.

Hiromi Komai: TEPCO to dismantle top part of Fukushima No. 2 reactor building by fiscal 2018, Asahi Shimbun 27.11.2015.

Walls to halt tainted groundwater from flowing into sea completed at Fukushima plant, Asahi Shimbun 26.10.2015.

First Fukushima worker diagnosed with radiation-linked cancer, (AFP) The Telegraph 20.10.2015.

Robert Hunziker: Fukushima: the World’s Never Seen Anything Like This, CounterPunch 30.09.2015.

The Fukushima Disaster Was Preventable, Science 2.0, 28.09.2015.

Christopher Busby: Pump and pray: Tepco might have to pour water on Fukushima wreckage forever, RT 07.08.2015.

 

Oprydnings- og genopbygningsarbejdet i de dekontaminerede områder

Fukushima town of Namie to launch radioactive decontamination work around May, (Kyodo) 16.02.2018.

49% of Fukushima nuke disaster evacuees returning home to live are elderly: survey, Mainichi 09.09.2017.

Noriyoshi Ohtsuki: Fukushima governor rebuts minister’s 3/11 recovery claim, Asahi Shimbun 30.01.2017.

Fukushima Radioactive Boar Create New Problems, SimplyInfo 29.12.2016.

Brian Parkin: German firm aims to compactly convert radioactive Fukushima wood into power (Bloomberg) Japan Times 30.10.2016.

High levels of radioactive cesium pooling at dams near Fukushima nuke plant, Mainichi 26.09.2016.

Anxiety soars as cesium builds up in Fukushima dams, Mainichi 26.09.2016.

Fred Pearce: In Fukushima, A Bitter Legacy Of Radiation, Trauma and Fear, Yale Environment 360 19.09.2016.

90.000 Still In Temporary Housing After Fukushima Disaster, Simply info 13.09.2016.

Cassandra Sweet: In Fukushima, a Determination to Move Past Nuclear Power, Wall Street Journal 13.09.2016.

News Navigator: How far has decontamination progressed in Fukushima? Mainichi 03.09.2016.

Government targets lifting Fukushima no-go zone evacuation order by end of fiscal 2021, (Jiji) Japan Times 01.09.2016.

Noriyoshi Ohtsuki: Ban to be lifted on Fukushima’s worst-affected zone in 2022, Asahi Shimbun 01.09.2016.

Fukushima Seafood Smuggling Ring Busted In China, Simply Info 22.08.2016.

State funds planned for cleaning heavily contaminated zones in Fukushima, (Kyodo) Japan Times 20.08.2016.

LDP sets goal of lifting evacuation orders near Fukushima plant in 5 years, Mainichi 18.08.2016.

TEPCO ordered to pay for ‘false rumors’ from Fukushima crisis, Asahi Shimbun 21.07.2016.

Fukushima residents need time in deciding on their futures, (leder) Asahi Shimbun 19.07.2016.

Noriyoshi Ohtsuki: Some restricted zones to be lifted near Fukushima nuclear plant, Asahi Shimbun 17.07.2016.

Nuclear disaster evacuation order covering 10,000 Minamisoma residents lifted, Mainichi 12.07.2016.

Yuri Oiwa: Evacuation order lifted in Minami-Soma after 5 years, Asahi Shimbn 12.07.2016.

Ministry green-lights reuse of radioactive soil for public works projects, Mainichi 01.07.2016.

Prefecture’s subsidies for residents near Fukushima No. 1 plant to run out next year, (Jiji) Japan Times 29.06.2016.

Reuse of radioactive soil approved despite 170-year safety criteria estimate, Mainichi 27.06.2016.

Advisory lifted for parts of village near Fukushima nuclear power plant, (Jiji) Japan Times 13.06.2016.

Evacuation lifted for Fukushima village; only 10% preparing return, Asahi Shimbun 12.06.2016.

Zeolite Fibers Found Effective In Removing Cesium 137 From Fukushima Rivers, Simply Info 11.06.2016.

Yu Kotsubo: Radioactive soil to be used to build roads set to spark uproar, Asahi Shimbun 08.06.2016.

Radioactive soil to be used in base layer for new roads, (Jiji) Japan Times 07.06.2016.

Evacuation advisory to be lifted for most of Iitate, Fukushima, next March 31, (Jiji) Japan Times 07.06.2016.

Thirty children diagnosed with thyroid cancer in Fukushima nuclear crisis survey, (Kyodo) South China Morning Post 06.06.2016.

Takeshi Suzuki: School to close in Fukushima as too few children able to attend, Asahi Shimbun 14.05.2016.

Matt Agorist: “City” of Waste: Fukushima Cleanup Now Up to 10.7 Million 1-ton Bags of Radioactive Waste, Fukushima 311 Watchdogs 27.03.2016.

Judges clad in protective gear visit Fukushima in class action suit, Mainichi 18.03.2016.

Satoru Semba: 55 schools still unusable in 3/11 disaster-hit prefectures, Asahi Shimbun 04.02.2016.

Some radioactive waste to be reclassified, NHK 04.02.2016.

Government OKs multiple-site storage of radioactive waste, (Jiji) Japan Times 04.02.2016.

Municipalities ask for forest decontamination, NHK 03.02.2016.

Iori Mochizuki: NRA’s data shows contamination level in Tokyo tap water higher than Fukushima by 24 percent, Fukushima Dairy 27.01.2016.

Fukushima fishermen to expand operations off crippled nuclear plant, (Jiji) Japan Times 27.01.2016.

Iori Mochizuki: Cs-134/137 detected from over 40 percent of fish in 20km radius area outside of Fukushima plant port, Fukushim Dairy 22.01.2016.

Mana Nagano: Suicides rise among Fukushima nuclear disaster evacuees, Asahi Shimbun 28.12.2015.

TEPCO refusing to pay for decontamination work planned since end of FY ’13, Mainichi 28.12.2015.

2015 census finds record population drop in tsunami-hit area, (Kyodo) Japan Times 28.12.2015.

Fukushima population at postwar low, down 5.7%, as nuclear disaster evacuees steer clear: census, (Jiji) Japan Times 28.12.2015.

Vague language left gov’t on hook for nuke disaster cleanup costs, but for how much? Mainichi 28.12.2015.

Researchers trying to unravel spread of cesium and its impact on ecosystem after Fukushima disaster, Asahi Shimbun 21.12.2015.

Forests will not be decontaminated, (video) NHK 21.12.2015.

Masakazu Honda: Removal work starts on ‘bright future’ pro-nuclear sign in evacuated Fukushima town, Asahi Shimbun 21.12.2015.

Shinichi Sekine & Hisashi Hattori: Only 16% of Fukushima residents knew of emergency declaration, Asahi Shimbun 19.12.2015.

Japan’s radiation decontamination budget to hit record ¥522.3 billion, (Jiji) Japan Times 16.12.2015.

Nuclear evacuees surveyed about living in public housing later became non-eligible, Mainichi 05.12.2015.

Fukushima OKs disposal site for radioactive waste within prefecture, Asahi Shimbun 03.12.2015.

Go Kobayashi: Business lobby chief: Fukushima nuclear accident an ‘extremely localized event’, Asahi Shimbun 02.12.2015.

Tepco settles suit over suicide of Fukushima dairy farmer, (Kyodo) Japan Times 01.12.2015.

Yuri Oiwa: Fukushima confirms 11 new thyroid cancer cases among young people, Asahi Shimbun 01.12.2015.

Karen Graham: Japan’s 166,000 tons of nuclear waste still waiting to be buried, Digital Journal 28.11.2015.

Russia offers to help Japan shut down Fukushima reactors, RT 26.11.2015.

Radiation monitoring center opens in coastal Fukushima, Asahi Shimbun 18.11.2015.

Aliza Goldenberg: After decontamination trials in Fukushima, Japan will try to scrub Agent Orange from Vietnam, Quartz 17.11.2015.

Tainted cities irate over Tepco’s slow compensation payments: survey, (Fukushima Minpo) Japan Times 15.11.2015.

 

Det retslige ansvar for Fukushima-katastrofen

Tepco again ordered to pay damages in nuclear disaster, but not state, (Kyodo) Mainichi 22.09.2017.

Prosecutors drop TEPCO case over radioactive water leakage, Asahi Shimbun 30.03.2016.

GE May Be Sued Over Fukushima Disaster, Simply Info 28.08.2017.

Masakazu Honda: Group to monitor trial of former TEPCO executives to clarify truth about Fukushima disaster, Asahi Shimbun 27.01.2016.

 

Optegnelser om Fukushima Daiichi

20.03.2014 – NRA revser TEPCO.
13.03.2014 – To amerikanske eksperter om Fukushima-situationen 3 år efter.
09.03.2014 – TEPCO lader dagligt store mængder vand sive i jorden.
08.03.2014 – TEPCO-arbejderes familier dæmoniserede.
07.03.2014 – 74% af de frivilligt evakuerede vender aldrig tilbage.
03.02.2014 – NHK-dokumentar om grundvandsproblemerne ved Fukushima.
28.02.2014 – ikke 100 men 201 og nok over 1.000 fejl på Fukushima Daiichi.
28.02.2014 – ALPS-systemet igen i problemer.
24.02.2014 – Kølingen af reaktor 4 ved Fukushima Daiichi svigter.
22.02.2014 – 100 ton højradioaktivt vand løbet over ‘ved et uheld’.
11.01.2014 – Flere strålingsramte fisk.
09.01.2014 – Endnu en TEPCO.
05.01.2014 – Man kommer langt med gaffatape (utætte vandtanke).

29.12.2013 – Horrible forhold for løsarbejdere ved Fukushima Daiichi.
27.12.2013 – Fukushima-fisk stadig forurenede.
23.12.2013 – Dekontamieringen af Fukushima-området stærkt forsinket.
21.12.2013 – TEPCO vil lave særlig dekommissioneringsafdeling.
21.12.2013 – ikke alle kan regne med at komme tilbage.
18.12.2013 – TEPCO opgiver reaktor 5 og 6 ved Fukushima Daiichi.
14.12.2013 – TEPCO: kernenedsmeltning skyldes tidligt tab af køling.
10.12.2013 – TEPCO-farce på NRA-møde: Saving money coming first.
04.12.2013 – IAEA: Hæld det i Stillehavet.
30.11.2013 – Mafiøse arbejdsforhold.
27.11.2013 – Stilhed efter storm i mediedækningen af Fukushima Daiichi.
25.11.2013 – Kun en tredjedel af de evakuerede ønsker sig tilbage.
24.11.2013 – Stadig stærkt radioaktive fisk ud for Fukushima Daiichi.
28. oktober – Tids at fjerne af brændselslegemer ved reaktor 4.
19. oktober – Dekontamineringsarbejdet i krybesporet.
11. oktober – ALPS og den frosne jordmur ’sidste udvej’.
8. oktober – Gundersen om situationen ved Fukushima Daiichi.
4. oktober – NRA kræver plan for håndteringen af det radioaktive vand.
2. oktober – Genstart af Kashiwazaki Kariwa betinget af Fukushima Daiichi.
27. september – 400 ton radioaktivt grundvand siver i havet dagligt.
19. september – Abe beder TEPCO om at dekommissionere to reaktorer.
18. september – TEPCO havde planer om en frostmur allerede i 2011.
10. september – TEPCO: Lækager nået grundvandet.
9. september – Dødstallet efter Fukushima-katastrofen nu over 1.600.
8. september – Utætheder med rekordhøj stråling – og absurd TEPCO-fiflen.
8. september – Føste forsøg med frossen jordmur igangsat.
7. september – Fukushima Daiichis havnebassin utæt som en si.
3. september – Reaktor 4 sunket op til 57 cm.
3. september – Den japanske regering bevilliger 500 mio. $ til frossen jordvæg.
29. august – NRA: Fukushima-lækage hævet til risiko-niveau 3.
25. august – TEPCO: Flere selvforskyldte problemer.
22. august – Kystfiskerne indstiller fiskeriet på ubestemt tid.
20. august – Om undergrund og vandstrømning ved Fukushima-værket.
15. august – NRA godkender dekommissioneringsplan for Fukushima Daiichi.
12. august – TEPCO øger kulafbrændingen.
11. august – TEPCO hemmeligholdt enorme grundvandsstrømninger.
7. august – TEPCO kan ikke løfte økonomien bag grundvandssikringen.
7. august – Guvernør: Staten må overtage arbejdet ved Fukushima Daiichi.
5. august – NRA erklærer Fukushima Daiichi i undtagelsessituation.
4. august – TEPCOs barriere formår ikke at standse den radioaktive udsivning.
31. juli – TEPCO should never be allowed to handle nuclear energy.
27. juli – Voldsomme reaktioner på TEPCOs fortielser.
22. juli – TEPCO vedgår, at Fukushima-værket lækker radioaktivitet i havet.
19. juli – TEPCO øger antallet af arbejdere med forhøjet kræftrisiko 11 gange.

 

Share